تشکر حسین علیزاده از هنردوستان

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

حســین علیــزاده خطاب بــه مردمی کــه در مراســم رونمایــی از «غمنومــه فریــدون» چندســاعت در صف ایســتادند، نامهای نوشت. به گــزارش روابطعمومی این هنرمند، حســین علیزاده - موســیقیدان و نوازنــده - از مردمی کــه 3۱ تیر در مراســم رونمایی از «غمنومــه فریدون» در صف ایستادند، قدردانی کرد. او در نامهاش آورده است: دوستان و هموطنان هنردوست و حامی هنر ســیویکم تیرمــاه، روزی که شــما با ســخاوت و بردبــاری به دیــدن ما آمدیــد و ما نیــز از روزها و ســاعتهای قبل در انتظار لحظه دیدار بودیم. طبق آماری که از تعداد مراجعهکنندگان پیشبینی شــده بود، قرار بود با یکسوم جمعیتی که مراجعه کردند، مواجه شــویم، اما شاید بهدلیل رســانبودن خبر و یا توجهنکردن به عنوان مراســم، تعداد بســیار زیادی از عزیــزان مراجعه کردند که در لیســت پیشخرید، نبودنــد! و از روی علاقه و لطف حضــور پیدا کردند، حتی همراهــان زیادی نیز همراه داشــتند که همین موضوع باعث کندی کار و تجمع شد. مسلما در تمام دورانی که «غمنومه فریدون» متولد میشد، به شوق شــما حامیان و همپیمانان هنر بود و آرزوی ما در این چندســال شــکلگیری اثر، رضایت و لذت شما از آن بوده اســت. در روز سیویکم تیرماه، شوق شما شوق ما و خســتگی و رنج شما نیز خســتگی و رنج ما بود. ضمن سپاس و قدردانی از حضور پرمهرتان و پوزش از تمام کاستیهای پیشآمده... با احترام از طرف خود، هنرمندان و برگزارکنندگان «غمنومه فریدون»...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.