حبیب رضایی و بهنوش طباطبایی در «آینههای روبرو» بهرام بیضایی

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

حضور حبیب رضایی و بهنوش طباطبایی در دو نقش اصلی فیلمتئاتر «آینههای روبرو» قطعی شــد. حبیب رضایی در نقش خیری قناعت و بهنوش طباطبایــی در نقش نزهت در «آینههــای روبرو» روی صحنــه میروند. همچنین صدای پرویز پرســتویی هر شب، آغازگر صحنه نخستین این اثر خواهد بود. فیلمتئاتر «آینههای روبــرو»، اثر بهرام بیضایــی و به کارگردانی محمد رحمانیان و به تهیهکنندگی اجرائی آزیتا موگویی در تالار وحدت روی صحنه میرود. فیلمتئاتر «آینههای روبــرو» از ۱۵ مرداد هر شــب ســاعت ۱۸:30 در تالار وحــدت روی صحنه میرود. علاقهمنــدان برای تهیه بلیت این فیلمتئاتر میتوانند به ســایت ایرانکنســرت www.iranconcert.com مراجعــه کننــد. فیلمنامه «آینههــای روبــرو» در ســال ۱3۵۹ از ســوی بهرام بیضایی نوشته شــد، اما هیچگاه امکان ساختهشدن این فیلم فراهم نشد. «آینههای روبرو» تنها اثر استاد بیضایی است که مستقیم به مسائل مربوط به انقلاب ایران در ســال ۵۷ میپــردازد و در ذات خود یکی از عاشــقانهترین آثار بیضایی اســت. نوشتن فیلمنامه «آینههای روبرو» شــاید بخشــی از پاسخ بیضایی به این پرسش بوده که اساســا چرا در سال ۵۷ در ایران انقلاب اسلامی به وقوع پیوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.