اپرای «خیام» تمدید شد

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

با توجــه بــه اســتقبال مخاطبان و علاقهمندان و اتمام بلیتها، اپرای عروسکی خیام با پیامی از بهروز غریبپور تا 20 مرداد تمدید شد. اپرای عروسکی خیام بهعنوان هشــتمین اثر از مکتب تئاتر عروســکی آران که از 2۵ تیر به نویســندگی، طراحی و کارگردانــی بهروز غریبپور در تالار فردوســی روی صحنــه رفته اســت، با توجه به اســتقبال بینظیر از این اثر باشــکوه ادب و هنر ایرانی، بــا پیامی از بهروز غریبپــور، کارگردان اپرای خیام، تــا 20 مرداد تمدید شــد. غریبپور در این پیام یادآور شده: عزیزان هوادار فرهنگ ایرانزمیــن: بر خود میبالیم کــه آثارمان را پذیرفتهاید و با استقبال بینظیرتان از اپرای عروسکی خیام چنان ما را بر سر شوق آوردهاید که در پاسخ شما جز «آری» و تعظیم و اجرای فرمانتان کاری نمیتوانیم بکنیم. زهی ســعادت که باز هم در خدمتتان باشیم پس خواســته شــما را اجابت کرده و اجراهای خیام را تمدید میکنیم و مشتاق حضور پرشورتان هستیم. امیر بهزاد، آهنگســاز، فرنوش بهزاد، بهعنوان رهبر ارکستر، علی پاکدست، مریم اقبالی، علی ابوالخیریان و قاسم رحمتی دستیاران اپرای خیام هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.