«پیمان یزدانیان، آهنگساز آخرین فیلم «فرمانآرا» شد

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

موســیقی متن آخرین ساخته بهمن فرمــانآرا، «دل دیوانه» که این روزها مراحل فنی نهایی خود را تحت نظر عباس گنجوی پشتســر میگذارد، به پیمان یزدانیان رسید.

پیشتــر بنا بود احمد پژمان آهنگســازی این فیلم را برعهده داشته باشد.

«دل دیوانــه» نهمیــن ســاخته بهمــن فرمانآراســت که دی و بهمن ۹۵ در شهرســتان رامسر فیلمبرداری شد و فاطمه معتمدآریا، بهمن فرمــانآرا، علی نصیریان، لیلا حاتمــی، صابر ابر، علی مصفا، رؤیا نونهالی، داریوش اسدزاده، پانتهآ پناهیها، مریــم بوبانی، اصغر پیران و ســیاوش چراغیپــور در آن بــه ایفــای نقــش پرداختند. فرمانآرا، همچنیــن نویســنده و تهیهکننده «دل دیوانه» نیز هست.

این فیلم بهزودی آماده نمایش خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.