تداوم اجراي «سه خواهر» در ایرانشهر

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

نمایــش «ســه خواهــر»، به کارگردانــي محمدحســن معجوني کــه تا روز دوشــنبه، دوم مرداد در تالار پالیز اجرا ميشــد، از پنجشنبه، پنجم مرداد در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ميرود. «ســه خواهر» به کارگرداني محمدحســن معجوني و با بازي حسین امیدي، فریبا جدیکار، سعید چنگیزیان، حسین حسینیان، آناهیتا درگاهي، پوریا رحیميســام، فراز سرابي، میلاد شجره، آوا شریفي، محمد عاقبتي، بهآفرید غفاریان و فرزانه میداني، از روز پنجشنبه، پنجم مرداد ساعت ۱۸ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ميرود. پیش از این قرار بود حمیدرضا نعیمي اثري را در این سالن به صحنه ببرد کــه به دلیل تصمیم کارگــردان، این نوبت اجرائي به زمان دیگري موکول شد.

صبح يه روز لعنتي

نمایش «صبح یه روز لعنتي»، به کارگرداني حسن باستاني، سوم مرداد با حضور گلاب آدینه و دیگر هنرمندان آغاز شد.

اجراهاي نمایش «صبح یــه روز لعنتي» به نویســندگي و کارگرداني حسن باســتاني از روز سهشنبه، ســوم مرداد، در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر با حضور گلاب آدینه و دیگر هنرمندان تئاتر و سینما آغاز شد. «صبح یه روز لعنتي» یک درام ضد جنگ و در مورد تقســیمات مرزي بین کشورهاست و نزاع چند نفر بر سر حق مالکیت یک توالت را به نمایش درميآورد.

در ایــن نمایــش 60 دقیقهاي که هر شــب، ســاعت 20:30 روي صحنه مــيرود، بازیگراني همچــون: رویا افشــار، لیلا برخــورداري، مارال فرجاد، حمیدرضا فلاحي، پژمان عبدي و احمد صمیمي ایفاي نقش ميکنند.

سه نمايش جديد در ايرانشهر

نمایشهــاي «یکدقیقهوســیزدهثانیه»، «نیلوفر و نفت» و «اگه بمیري» از روز یکشــنبه، اول مرداد، در تماشاخانه ایرانشهر اجراي عموم خود را آغاز کردند.

ســه نمایش «یکدقیقهوســیزدهثانیه»، به کارگرداني شــهرام گیلآبادي، «نیلوفر و نفت»، به کارگردانــي امیر دژاکام و «اگــه بمیري»، به کارگرداني سمانه زندينژاد از ابتداي ماه مرداد در تماشاخانه ایرانشهر روي صحنه رفتند.

نمایش «نیلوفر و نفت» با بازي حســینپور، مرتضي آقاحســیني، عباس جمشــیدي، سپید عليپور، مهرنــوش دارا، فریبا امینیان، ســمیه صباغــي، پریا وزیــري، علي برجــي، ابوالفضل جمشیدي، ملیحه کیا، ســروش طاهري، حامد پورمحمد، نســیم علیپور و بهار قاسمي هرشب ساعت ۱۹ و «اگه بمیري»، به کارگرداني سمانه زندينژاد با بازي رضا بهبودي، ســتاره پسیاني، کاظم ســیاحي و الهام کردا هرشــب ساعت 2۱ در ســالن دکتــر ناظرزادهکرمانــي روي صحنه ميروند.

همچنین نمایش «یکدقیقهوســیزدهثانیه»، به کارگرداني شــهرام گیلآبادي بــا بازي پانتهآ بهرام، سیما تیرانداز، مینا دریس و لادن مستوفي نیز در دو اجراي ۱۹:30 و 2۱:30 در ســالن استاد ســمندریان از اول مرداد اجراي عمومي خود را در تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.