آنهایی که سازمان حکمرانی را مختل میکنند!

Shargh - - اقتصاد -

شکی نیست که صدها هزار نفر-ساعت کارشناسی و مدیریتی صرف بررســی و تدوین این سیاستها در وزارتخانهها و مجموعههای مختلف شده و در نهایت با تجمیع آنها گزارش ملی مزبور تهیه شــده اســت. پس از آن و با توجه به منافع مورد انتظار از توافقنامه پاریــس، میزان کاهش انتشــار داوطلبانه ایران چهار درصد اعلام شده است.

این در حالی اســت که مطابق سیاستهای کلی نظام در حوزه اصلاح الگــوی مصرف )ابلاغی مقام معظم رهبری( و برنامههای توســعه ملی و بخشی، دســتگاهها مکلف بــه کاهش انتشــار )عمدتا منتج از بهــرهوری انرژی( به میزان بیــش از 33 درصد در انتهای برنامــه پنجم و 50 درصــد در انتهای برنامه ششم بودهاند.

نفی سیاست کاهش انتشار چهار درصد به طریق اولی میتواند مصداقی از نفی سیاست کاهش انتشار 33 درصد و 50 درصد مطابق سیاستهای کلی نظام در حوزه الگوی مصرف و فرار به جلوی برخی مدیران نالایق در جهت عدم هرگونه پایبندی )و عدم اجرای( سیاستهای کلی نظام تلقی شود.

البته که سیاســت کاهش انتشــار چهــار درصد اعلامشــده همانند سیاست کاهش انتشار 33 درصد و 50 درصد برنامهریزیشده مغایرتی با توسعه کشور در زمینههای مختلف نداشــته و با لحاظ برنامههای توسعه کشور )از جمله بخش نفت و گاز( برآورد شده اســت. به عبارت دیگر، چهار درصد کاهش انتشار در مقایســه با ســناریوي ادامه روند موجود کشور اعلام شده است.

مثلا اگر درحالحاضر انتشار یکبخش یک میلیون تــن باشــد و طبق رونــد موجود و در قالب توســعه اقتصادی پیشبینیشــده کشــور در 10 ســال آینده انتظار برود انتشــار این بخش به دو میلیون تن برسد، آنگاه طبق سیاســت اعلامی، ایــران تدابیری خواهد اندیشــید که انتشار مزبور در 10 ســال آینده به میزان چهــار درصد یعنی 80 هزار تن کمتر باشــد. یعنی به جــای افزایش از یک میلیون تن بــه دو میلیون تن، از یــک میلیون تن به 1.920 هزار تــن افزایش یابد و این در حالی اســت که سیاســتهای کلی نظام ایجاب میکند که حداکثر انتشار در 10 سال آینده یکمیلیون و 500 هزار تن باشد.

اینکه با اعلام سیاست کاهش انتشار محافظهکارانه فوق که به آسانی قابل تحقق است، کشور دنبال چه منافع بینالمللی در بعد سیاســی، زیســتمحیطی، فرهنگی و اقتصادی است، خود بحث مفصل دیگری اســت اما در هر حال رویه کنونــی در برهه جاری نیز رویکردی در تقابل با اقدامات حاکمیتی کشور دارد.

مسلما تصمیمگیری درخصوص یک موافقتنامه بینالمللی پشــت درهای بســته یــک اداره کوچک صورت نمیگیــرد. درباره توافقنامــه پاریس صدها نفر-روز مدیران برجســته کشــور از ســازمان محیط زیست، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان هواشناسی، مجلس شورای اسلامی و بسیاری دیگر )که اصولا جمع نخبــگان مدیریتی و کارگزاران نظام حاکمیتی کشور هستند( در اجلاسهای جهانی شــرکت و به قطع و یقین منافع جمهوری اســلامی ایران در مراحل مختلف تدوین چنین موافقتنامهای را پیگیــری و محقــق کردهاند. همچنیــن در تدوین سیاســتهای کاهش انتشار کشور و اهداف مشارکت ملی نیز چنین مطامحی در میان بوده است.

حــال اینکه یک گروه یــا مجموعه بعد از مدتها بخواهــد همــه آن تلاشهــا و ســازوکارها بــرای تصمیمســازی در کشور را دور بزند یا وتو کند یا تغییر دهــد و تصمیم دیگری بگیــرد، آنگاه از نگاه بیرونی معنایــی جز بیاعتبارکردن و کنارگذاشــتن ســازوکار تصمیمسازی قانونی در کشور ندارد.

پیامدهــای چنیــن اقداماتی خوشــایند نیســت. گزارشــات کارشناســی در دفعات بعد از عمق کافی برخوردار نخواهد شد چراکه طبق همین رویه، چنین تعبیر خواهد شــد که گزارشــات کارشناسی )و حتی مدیریتی( تهیهشــده در ســاختار و ســازمان رسمی حکمرانی کشــور مبنای تصمیمگیری در کشــور قرار ندارد.

این منظــر را در تخریب برخی دیگــر از اقدامات دولــت )مثلا در عقد قرارداد با شــرکتهای خارجی یا سیاســتهای منطقهای( نیز میتوان مشاهده کرد. در همه این مجادلات ســعی وافــری در تغییر کانال رسمی تصمیمسازی و تصمیمگیری در کشور مشاهده میشود.

بیاعتبارکــردن بزرگتریــن دســتگاه حاکمیتی و سعی در تغییر مسیر تصمیمســازی و تصمیمگیری، هرگــز یک رفتار عقلانی نیســت کمااینکه ایجاد نهاد جدید تصمیمســازی و تصمیمگیری در کشور نیز در بهترین حالت، دولتی موازی با امکانات و توان علمی و مالی بســیار پایینتر خواهد بود و از این حیث تغییر عمدهای در نتیجه حاصل نخواهد شد. البته منتقدان نیز به دنبال تغییر نتیجه نیستند بلکه به دنبال تغییر عامل هستند.

طنــز عجیب روزگار اســت که عــدهای که خیلی وقتها خاســتگاه کارشناسی و هویتی آنها مشخص نیست، عملا کل ساختار و سازمان حکمرانی کشور را به باد اســتهزا گرفته و برای آوارکردن این ســازمان از هیچ کاری فروگذار نمیکنند.

ســازمان تصمیمســازی و تصمیمگیری در کشور بســیار پرهزینه بوده و تجمیع گرانقیمتی از تجارب و دانش را در خود ذخیره کرده است.

* کارشناسارشد انرژیهای نو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.