منطقه آزاد انزلي ميزبان نمایشگاه دریایی، دریانوردی و بنادر

Shargh - - اقتصاد -

دهها شرکت، سازمان و نهادهای مرتبط با دریانوردی و صنعت دریایی داخلی و خارجی از 10 تا 13 مردادماه در نمایشــگاه بینالمللی دریایی، دریانــوردی، بنادر و تجهیزات وابســته که در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی منطقه آزاد انزلی برگزار میشــود، گرد هم میآیند و نوینتریــن طرحها و برنامههــا، تجهیزات و صنایع مرتبط با صنعت دریایی را به نمایش میگذارند. به گــزارش روابطعمومی و اطلاعرســانی نمایشــگاه بینالمللی دریایی، دریانوردی و بنادر، در این نمایشگاه علاوه بر سازمانها و شــرکتهای داخلی، نمایندگانی از کشــورهای نروژ، فرانســه، چین، ترکیــه، جمهوری آذربایجان، ایتالیا، آلمان، دانمارک، لهســتان و سنگاپور حضور دارند. نمایشگاه بینالمللی دریایی، دریانوردی، بنادر و تجهیزات وابســته در هشت بخش اصلی بنادر و کشــتیرانی، صنایع ســاخت و تعمیر کشتی، صنایع فراســاحلی، خدمــات دریایــی و بندری، ســازندگان و تأمینکننــدگان تجهیــزات دریایی، خدمات مشــاوره و مهندسی، تحقیقات و آموزش دریایی و اقیانوسشناسی و علوم جوی برگزار میشــود. در این نمایشــگاه انواع تجهیــزات حملونقل دریایــی، صنایع کشتیســازی، صنایع فراســاحل نفت و گاز، خدمات دریایی و بندری، امــور نظامــی و دفاعی، تجهیزات اقیانوسشناســی و هواشناســی، صنایع گردشــگری و تفریحــات دریایی، تجهیزات مهندسی سواحل، مهندسی سازههای دریایی، حقوق دریایی، مدیریــت پروژههای دریایی، تجهیزات و وسایل عرشــه لنگرها، تجهیزات مخابراتی، سوخت و باتری موتورها، انواع شناورهای نفتی، باری و مسافری، ســکوها و تجهیزات بنــدری ارائه خواهد شــد. رئیس ســتاد برگزاری نمایشــگاه بینالمللی صنایــع دریایی، بنادر، دریانوردی و صنایع وابســته شناسایی و معرفی فرصتهای ســرمایهگذاری را یکی از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه بیان کرد و گفت؛ تلاش میکنیم با برگزاری نمایشــگاه بینالمللی دریایــی، دریانوردی، بنادر و تجهیزات وابســته بین حــوزه دریایی ج. ا. ایران با دیگر کشورها ارتباطات راهبردی و تعاملی را توسعه دهیم.محمود بندرچی با اشــاره به ظرفیتهای بالقوه و موجود حوزه دریایی کشور گفت: منابع و ذخایر غنی انــرژی در دریا و وجود بیش از 200 بندر بزرگ و کوچک بازرگانــی، نفتــی و صیادی و همچنیــن 11 بندر اصلی تجاری در ســواحل شــمالی و جنوبی کشور با ظرفیت حدود 190 میلیون تن جابهجایی کالا و تسهیلات نقش ممتازی را برای توســعه فعالیتهای دریانوردی کشور فراهم کرده است. گفتنی است همزمان با برگزاری این نمایشگاه، نمایشگاه بینالمللی شیلات، آبزیان، صیادی و صنایع وابسته نیز در محل نمایشگاههای بینالمللی منطقه آزاد انزلی برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.