هر روز دارم در پردیس ضرر میدهم

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

یک سازنده مسکن مهر پردیس با بیان اینکه هرچقدر پروژههای مســکن مهر پردیس طول بکشد، هزینههای ثابت به ما تحمیل میشــود، خبر داد: اگر پرداختها از ســوی بانک بهموقع انجام شــود ۶50 واحــد فاز پنج را در شــهریورماه افتتاح خواهیم کرد. ایرج رهبر اظهار کــرد: تعجب میکنم که چرا برخی رســانهها عنوان میکنند پیمانکاران پردیس دلشــان میخواهد پروژه مسکن مهر طول بکشد. هرچقدر این پروژه طولانی شود، به ضرر سازنده است؛ زیرا به طور دائم هزینههای ثابت شامل پرسنل، دفتر و تشکیلات روی دوش ما قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.