مهاجران؛ این بار مرگ در کامیون

Shargh - - روزنامه -

سحرطلوعي:

این همان کامیون پارکشده در پارکینگ مرکز خرید والمارت سنآنتونیوی تگزاس است. کامیونی که 9 کشته از آن بیرون کشیدهاند. بقیه سرنشینان آن هم حال چندان درستی ندارند. اما ماجرا از این قرار است که یکی از افرادی که در قســمت بار کامیون حضور داشــته، از کارمند مستقر در محوطه پارکینگ تقاضای آب میکند. کارمند مشکوک میشود و به پلیس خبر میدهد. مأموران پلیس به سرعت از راه میرسند و در کانتینر را باز میکنند و با صحنه تکاندهندهای روبهرو میشــوند؛ تعداد زیادی کودک و بزرگســال کنار هم نشسته و خوابیدهاند کف کامیون و چیزی نمانده از تشنگی و گرما تلف شوند. برخی هم متأسفانه مردهاند. دمای هوای بیرون از کانتینر کامیون 38 درجه ســانتیگراد بوده اســت. راننده کامیون دستگیر شده تا پلیس سرنخ بهتری درباره قاچاق انسانها و مهاجران غیرقانونی به دست بیاورد.

عکس: آرکانزاس دموکراتگزت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.