ترامپ را برکنار کنید!

Shargh - - روزنامه -

با نظرســنجیهای صورتگرفته در جامعه آمریکایی، مشــخص شــده بعد از شــش ماه که از حضور ترامپ در کاخ سفید میگذرد، ۴۲ درصد شهروندان این کشور ترجیح میدهند او از کار برکنار شود. یواسایتودی در تیتر یک خبر میدهد ترامپ باعث دودستهشــدن مردم آمریکا شــده هرچند تعداد کســانی کــه )۴۲ درصد( ترجیح میدهنــد او برکنار شــود با آنهــا که هنوز به او علاقهمند هســتند (۴۲ درصد( برابر اســت. درصد باقیمانــده هیچ نظری ندارد. این روزنامه آمریکایی در جایی از گزارش خود تأکید میکند هنوز کنگره نســبت به ترامپ و جایگاه و اعتبار او در میان شهروندان آمریکایی واکنــش نشــان نداده، امــا احتمال وقــوع این اتفاق وجــود دارد. یواسایتودی مینویســد بعد از بررســی پرونده رسوایی روسی در کنگره احتمالا اعضای کنگره نســبت به ماجرا واکنش درســتتری نشــان دهند. خواسته بخشی از جامعه آمریکایی برکناری ترامپ از مقام ریاستجمهوری است. عکس یک این روزنامه درباره کامیونی است که این روزها در تگزاس خبرســاز شده است. مأموران پلیس ســن آنتونیو از این کامیون جسد هشت شــهروند مکزیکی را بیرون کشیدهاند به علاوه تعدادی کودک و بزرگسال در حال مرگ. یواسایتودی مینویســد گرمای هوا و تشنگی باعث تلفشــدن این مهاجران شده که قصد داشتهاند به صورت غیرقانونی و با این کامیون وارد آمریکا شــوند. پلیس میگوید راننده را دســتگیر کرده اســت. اینطور به نظر میرسد پای قاچاقچیان بزرگ انسان در میان باشد. تعداد تلفات سرنشینان این کامیون به ۱۰ نفر رسیده است.

گزارش یواسایتودی درباره ترامپ و میزان محبوبیتش در آمریکا قابل تأمل است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.