نمیتوانیم تو را نجات دهیم

Shargh - - روزنامه -

مــادر و پدر چارلــی گارد بعد از اینکه متوجه شــدند راهی برای بهبود وضعیت فرزندشان نیست، خطاب به دادگاه و قاضی پرونده پایان پیگیری را اعلام کردند و با چشمانی گریان مقابل دوربینهای خبری حاضر شدند. در عکس یک گاردین آقای کریس گارد و خانم کانی ییتــس را مشــاهده میکنیم. آنها صاحــب فرزندی ۱۱ماهه هســتند که به بیماری خاصی مبتلا اســت. این بیماری کمتر از یک ســال اعصــاب و ماهیچههای کودک را درگیر کرده اســت. والدین کــودک تصمیــم گرفته بودند چارلــی را به آمریکا منتقــل کنند تا وضعیت درمان آنجا پیگیری شــود، اما پزشــکان بریتانیایی به آنها اجازه ندادند. کار به دادگاه و شکایت کشید، اما آنقدر زمان گذشت کــه والدین چارلی بهصراحت اعلام کردند متأســفانه باید بپذیریم کــه دیگر نمیتوانیم برای چارلــی کاری کنیم. او حتی آنقدر زنده نمیماند که تولد یکســالگیاش را ببیند. تیتر یک روزنامه گاردین دربــاره هشــدار بانک مرکزی نســبت به افزایش بدهی مشــتریان بانکهاســت. کارشناســان بانک مرکــزی بریتانیا یا همــان بانک آوانگلند به مؤسســات وابســته به بانکها که وام خودرو میدهند و همچنین بــه بانکهای صادرکننده کارتهای اعتباری هشدار دادهاند نسبت به رفتار دارندگان کارت و همچنین گیرندههای وام محتاطتر باشند. علت نگرانی بانک مرکزی، بروز نشانههای کلاسیک سقوط اقتصادی است؛ عدم تلاش برای تسویهحساب وام بانکی. بانکهای بریتانیا در سال ۲۰۰۷ این نشانهها را بهوضوح دیدند و عواقب آن را درک کردند.

صفحه یک گاردین در اختیار خبرهای داخلی بریتانیاست.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.