بیتالمقدس؛ گیتها را جمع کنید

Shargh - - روزنامه -

اســرائیل همچنان بــر مواضع خــود پایدار اســت و قصــد ندارد بســاط گیتهــای الکترونیــک را از مناطــق پیرامونی حرم شــریف جمع کند. از آن ســو، فلسطینیها هم اهــل کوتاهآمدن نیســتند و با ایــن وضعیت کنــار نمیآیند. بعد از جمعــه فریاد، حضــور خیابانی و اعتــراض آنها ادامه پیــدا کرده اســت. آنها گیتهــای الکترونیک نمادیــن ســاختهاند و خیابانهای بیتالمقدس را به آتش کشیدهاند تا مخالفتشــان را با بازرسی بدنی و ایســت و بازرســیهای وقــت وبیوقت نشان دهند.

عکس: آرکانزاس دموکراتگزت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.