عرسال؛ تقسیم وظایف میان نظامیان لبنان

Shargh - - روزنامه -

اینجا منطقه عرســال در لبنان اســت؛ نزدیکیهای مرز ســوریه. مدتهاست درگیریهای لبنان با گروههای تروریستی در این منطقه در جریان اســت. درگیریهایی که ارتــش لبنان ادعــا میکند ربطی بــه آنها نــدارد. ســربازان ارتش لبنــان فقــط در منطقه مســتقر هســتند تا در صورت بروز حملات دســت به کار شــوند. هر اتفاقی کــه آن ســوی مرزهای عرســال رخ میدهد نتیجــه فعالیتهای نظامیان وابسته به حزبالله است. عمــده درگیریهای حــزبالله با احرارالشام سوریه است.

عکس: عربنیوز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.