عملیات تروریستی مشترک طالبان در کابل و لاهور

Shargh - - روزنامه -

صفحه یــک روزنامه گلفنیــوز امارات با تصویــری از عملیات تروریســتی طالبان در لاهور پاکستان آغاز میشود. نیروهای پلیس و امداد در کنــار هم تلاش میکنند مجروحان را منتقل و فکری به حال کشــتهها کنند. گلفنیوز در تیتر یک هــم متوجه این موضوع است و خبر میدهد کابل و لاهور هدف عملیات تروریستی طالبان بوده اســت. این عملیات در پایتخت افغانســتان به صورت انفجار خودروی بمبگذاریشــده در غرب این شــهر بوده است. 3۵ نفر از شــهروندان افغان در این حادثه جان باختهاند. در شــهر لاهور پاکســتان نیز عملیات تروریســتی طالبان ۲۶ کشــته به جا گذاشته است. آنچه باعث نگرانی پلیس کابل شده این است که این اتفاقات در مناطقی رخ داده که نزدیک به خانه سیاســتمداران و مقامات دولتی افغانستان است. گلفنیوز هم از فرصت استفاده کرده و در دل مطلب به همکاری و روابط میان طالبان و قطر پرداخته است. مثلا اینکه در ســال ۲۰۱3 دفتر رســمی طالبان در دوحه راهاندازی شده است. گلفنیوز مینویســد هرچند این دفتر بعد از اعتراضات زیاد بسته شد، اما خانواده و بستگان مسئولان این دفتر همواره در قطر ماندگار شدند. موضوع دیگری که در صفحه یک گلفنیوز مورد توجه قرار گرفته، نجات گربههای دوبی از گرســنگی و تشــنگی است. شهرداری دوبی حدود 8۰ قلاده گربه را جمعآوری کرده و به منطقهای امن انتقال داده است.

خبرهای متنوعی در صفحه یک گلفنیوز به چشم نمیخورد.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.