ساخت مسیرهای آهنی مقابل مسجدالاقصی

Shargh - - روزنامه -

ماجــرای اســرائیلیها و فلســطینیهای معتــرض در محوطه پیرامونی حرم شــریف و نحوه ورود به آن شاید به این شکل تغییر کند؛ جمــعآوری گیتهــای الکترونیک، ســاخت و نصب مســیر آهنــی و کنترل از طریــق دوربین. تیتر یک روزنامه الشرقالاوســط عربســتان از این تغییرات در حرم شــریف خبر میدهد. در روزهای گذشــته گذر از گیتهــای الکترونیک برای ورود به حرم شــریف و بازرســیهای بدنی وقت و بیوقت در گوشــه و کنار بیتالمقدس ســروصدای فلسطینیها را در آورده بود. پیش از آن کشتهشدن دو مأمور اســرائیلی در محوطه حرم شــریف و با سلاح سرد به دست فلســطینیها باعث شده بود آنها ســختگیری بیشتری نسبت به مســلمانان و نمازگزاران مسجدالاقصی نشــان دهند. اعتراضها و اوجگرفتن زدوخوردها باعث شــده اســرائیل تصمیم بگیرد مسیر آهنی پیرامون حرم شــریف بســازد و این مســیر را بــا دوربینهای مداربســته کنترل کند. هنوز خبری از واکنش فلســطینیها نسبت به این اقدام منتشــر نشــده اســت. عکس یک تعدادی از جوانان فلســطینی در کرانهباختری را به تصویر کشــیده که مشــغول پرتاب ســنگ به ســمت مأموران اســرائیلی هستند. الشرقالاوسط در گزارشی دیگر خبر میدهد روسیه قصد دارد حضور نظامیاش را در منطقه مشترک میان سوریه و اسرائیل گسترش دهد. شرط روسیه این است که حزبالله لبنان از این منطقه عقبنشینی کند.

خبر الشرقالاوسط درباره فعالیتهای روسیه در سوریه و جولان قابل توجه است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.