ن شورا چتقاودباز فرو حرشااموالج شهبر د هرآاخريرو منوزاهایلمديريشتهشهرريدپاياتخرتي

محمد سالاري: هشدار میدهم واگذاریهاي املاک و انعقاد قراردادهای درحالوصول به مصلحت شورا و آقای قالیباف نیست

Shargh - - جامعه -

در جلسه روز گذشته هم که ادامه از صفحه اول

تا ســاعت 11 بــه حد نصاب نرســیده بود، کمیســیون برنامه و بودجه شــورای شــهر تهران گــزارش 12ماهــه پروژههــای تملک دارایی- سرمایهای سال ۹5 شهرداری تهران را ارائه کرد و علیرضا دبیر اعلام کرد بدهی شهرداری تهران به اشــخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی و بانکها برای اولینبار تا 31 خرداد سال ۹5 محاسبه شــد که بر این اساس دیون به پیمانکاران )اشخاص حقیقی و حقوقی( پنجهــزارو 182 میلیارد تومان و دیون حاصــل از تملک هــزارو ۷13 میلیارد تومان بوده اســت. او همچنین گفــت 481 میلیون تومان ســپرده حســن انجام کار و ســپرده تأمین اجتماعی هــزارو 138 میلیارد تومان بــوده و میزان بدهی به مؤسسات و بانکها 11هزارو ۹81 میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در مجموع 2۰هزار و 4۹5 میلیارد تومان میشــود. او مجمــوع مطالبات شــهرداری از دولتهای گذشــته تاکنون را در حــدود 14 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

گزارشــی که کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرد، همراه بــا جزئیات مفصلــی از پروژهها بــود که در جداولی ریز و درهم و پر از اعداد و رقم بود و اعضا و رسانهها امکان ملاحظه تمام آنها را نداشتند. تعداد زیــادی از اعضا به این روند برای چندمینبار اعتراض کردند و اعلام شد که در این سالها کمیسیون برنامه و بودجــه هیچگاه قبل و بعد از ارائه گزارش آن را در اختیار اعضا قرار نمیدهد تا جزئیات آن بررسی شود.

رحمتالله حافظــی پس از احمد حکیمیپور که به همین روند ارائه گزارش اعتراض داشت، صحبت کــرد و ضمن تأیید این اظهــارات، گفت: تأمین اعتبار پروژههــای غیرمصــوب از محــل منابــع پروژههای مصوب از انحرافات جدی بودجه شــهرداری اســت و تخصیص اعتبار ســلیقهای نیز منجر به هرجومرج میشــود. او گفت این گزارش را باید شهرداری ارائه کند تا مســئولیت آن و پاســخگویی را هم بپذیرد. او ادامه داد: بارها از ریاســت شــورا درخواســت شد ایــن گزارشها قبــل از ارائــه به صحــن، در اختیار کمیســیونها قرار گیرد اما این امر محقق نشد، البته اگر قصــد ارائه گزارش به صورت صــوری دارید، به همین روش ادامه دهید.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شــهری شــورای شــهر تهران با بیان اینکه کمک به ساخت مراکز فرهنگی و مذهبی شهید تهرانیمقدم و شــهید شوشتری مصوبه شورای شــهر دارد، تأکید کرد: در این گزارش درباره علت عدم اجرای این مراکز نوشته شده «فاقد اولویت». شهرداری مقلد رسالهای است که شورا در بودجه نوشته و در جایگاهی نیست که در این زمینه تصمیم بگیــرد. درحالیکه پروژهها مصوبه شوراســت و منابع برای آن پیشبینی شده و بودجه سنواتی هم صددرصد محقق شده، این پولها کجا رفته اســت؟ حافظــی ادامــه داد: تأمین اعتبار پروژههای غیرمصــوب از محــل پروژههای مصوب از دیگر مشــکلات اســت. در این گزارش آمده است برای پروژههای غیرمصوب هزینه میکنید که این امر تخلــف و انحراف از مصوبات شوراســت، تخصیص اعتبار سلیقهای نیز باعث هرجومرج میشود. انتظار داریم این گزارشــات در اختیار اعضا قــرار گیرد. در این جلســه محمد حقانی هم از واگذاری دقیقه ۹۰ ســاخت فاز دوم برج میلاد به نیروی انتظامی گلایه کرد و در تذکری گفت: شهرداری باید چیزی هم برای آیندگان بگذارد نه اینکه همه پلها را پشت سر خود خراب کنــد و بگوییم اصلاحــات در مدیریت بعدی دفن میشــود. متأسفانه شهرداری ســاختمانهای متعدد خــود را تخلیه کرده و به فروش میرســاند و مثلا شــاهدیم اخیرا در خیابان آفریقا ســاختمانی را تخلیه کــرده و کارمندانش را به خیابان کریمخان آورده اســت. وی به قول قالیباف که قرار بود قرارداد جدیدی در این مدت منعقد نشود، اشاره کرد و گفت: فاز دوم برج میلاد به نیروی انتظامی سپرده شده و با آنها قرارداد بستند.

مجتبی شــاکری، عضو اصولگرایی بود که به این عملکرد و البته عملکرد کمیســیون برنامه و بودجه اعتــراض داشــت و گفت: ایــن مدل ارائــه گزارش سالهاست که تکرار میشود و برخی اعضا در صحن عــادت کردهانــد بیتوجه به اشــکالات، از همهچیز تشکر کنند.

مجتبی شــاکری با بیان اینکه بایــد بدانیم در یک گــزارش نظارتی چه چیزی را با چه چیزی مقایســه میکنیم و ابزار ســنجش برنامه چیست، گفت: متنی که از مهمترین ســال نظارتی شورای شهر تولید شده اصلا به دســت اعضا نرســیده و 14۰ جدول و آمار و عدد به شــکل رگباری از جلوی چشــم ما در صحن عبور میکند. وی با بیان اینکه معلوم نیست از اعداد و ارقام این گزارش قرار اســت چه استفادهای بشود، گفت: گزارشهای نظارتی قبلی هم در اختیار ما قرار نگرفت که بتوانیم تحولات ســال ۹5 را با قبل از آن مقایســه کنیم. او گفت: تصویری کــه من از اجرای پروژهها و برنامههــا در این بخش دارم، راضیکننده نیســت و از دلایل آن عدم ارائه نظــام پایش برنامه اســت. شــاخصهای پایش برنامههای فرهنگی که باید سال اول برنامه پنجساله دوم ارائه میشد، هنوز هم در اختیار نیست. شاکری در ادامه از علیرضا دبیر به خاطر مکاتبه با هیئترئیســه درباره دســتکاری بودجه مصوب صحن قبل از ارسال برای فرمانداری گلایه تندی کرد و گفت: کمیســیون برنامه و بودجه حداقــل در بخش فرهنگــی و اجتماعی که ما رصد کردهایــم، بودجه را دســتکاری کــرده، ردیفهایی کــم و زیــاد و ردیفهایی را حــذف و اضافه کرده و بــه تعبیر من، بودجه را شــخم زده اســت. بنابراین آنچــه فرمانــداری برای اجــرا ابلاغ کــرده، با آنچه در صحــن تصویــب شــده و پیشنهاد کمیســیون فرهنگی و اجتماعــی بود، متفاوت اســت. محمدمهــدی تندگویــان، یکی دیگــر از اعضای شــورا بود که درباره این گزارش و برگشت آن به کمیســیون اعتراض داشت و گفت: از نظر مــن این گزارش با واقعیت موجــود تطبیق ندارد، باعث افتخار ماســت که روزی برســد که شــهرداری بدهی و دیونی نداشــته باشد و این را به پــای عملکرد خــود میگذاریم و میگوییم شــورا آنقدر پیگیر و توانمند عمل کرده که توانسته کاری کند که شــهرداری بدهیهایش را صاف کرده باشد. اما نمیتوانیم خلاف واقع به مردم بگوییم. ما دلمان میخواهد شهردار بعدی همهچیز را شستهورفته تحویل بگیرد. ولی واقعیت این است کــه اعداد و رقمهایــی که کمیســیون بودجه اعلام کرده اســت، با واقعیت نمیخوانــد. وی ادامه داد: کمیسیون بودجه مطرح کرده برخی از عدد و رقمها مربوط به پروژههایی اســت که ممکن اســت تا سال 13۹8 هم طول بکشد. همین الان هزینههای برخی از پروژههایــی کــه قبلا انجام شــده، در طول اجرای پروژه صددرصد افزایش داشــته است. حال چگونه ممکن اســت که برای پروژههایی که تا ســال 13۹8 طول میکشــد، عدد و رقم قطعی اعلام میکنیم؟ او در این مورد پل صدر و هزینه تقریبي و قطعینشــده چهار هزار میلیارد تومانی آن را مثال زد.

او گفت: معاون شهردار میگوید شهر یک موجود زنده اســت، یعنی کار همیشــه هســت و پروژههای جدید تعریف میشــود، میفرمایند کــه ما افزایش دارایی هم داشتهایم، ما این را هم میپذیریم. اما باید توجه داشت که بخشی از درآمدهای این شهر خرج هزینههای جاری ميشــود. هزینههای جاری علاوه بر حقوق و دســتمزد فاکتورهایی نظیــر نگهداری و نگهداشــت، ایمنی، موضوعات فرهنگی، اجتماعی و... را شامل میشود. مشخص است بخش عمدهای از درآمدهای شــهرداری نمیتوانــد هزینه پروژهها باشــد و هزینههای جــاری اســت. از طرفی گزارش مناطق حکایــت از کاهش درآمد شــهرداری تهران دارد. اگــر مناطق پایش شــوند، متوجه میشــویم کــه با چه حجمی از کاهش درآمد روبهرو هســتیم. سؤال اینجاســت؛ چطور میشود یک نهاد درآمدش کاهش پیدا کند، اما هــم داراییهایش افزایش یابد و هم بدهیهایش را بپردازد؟ شــاید در شــهرداری معجزهای رخ داده و ما نفهمیدیم! تندگویان خطاب به چمران و اعضای شــورا و نمایندگان شهرداری با تأکید بر اینکه با این حرفها دنبال سیاهنمایی نیستیم، گفت: بهعنوان عضو شــورای شهر اینجا نیستم که از شــهرداری تقدیر و تشــکر کنم. اتفاقا باید رصد کنم و مشــکلات و کارهایی را که انجام نشــده اســت، با توجــه به برنامه پنجســاله شــهرداری و با توجه به موضوعاتی که پیشرو داریم، به شما تذکر بدهم. در واقع شــما هم کوچکترین وظیفهتان را به مردم ادا کردید، بهتر اســت اینقدر منت سر مردم نگذارید که در 12 سال چه کارهایی در شهر انجام دادید.

او به اشــکالات گزارش ارائهشــده اشــاره کرد و گفت: کمیســیون بودجه ادعا میکند دو سال است که پروژه جدیدی شروع نشده، با این حساب پس تعهدات برنامه پنجساله چه میشود؟ میگویند دو ســال اســت پروژه جدیدی شروع نشده است، اما در بخش پروژهها 2۰ هــزار میلیارد تومان عقب هســتیم. ما در شــرایطی هســتیم که هنوز میــزان ارزش واقعی بانک شــهر و شــهروند را که شــهرداری به بانک شــهر فروخت و تهاتر کرد، نمیدانیم و برخی از این رقمها ســاختگی است که بنده نمیپذیرم. هرقدر هم راســت نگوییم، شــورای شــهر بعدی میتواند تمامــی این موضوعــات را در مدت یک ماه شــفاف اســتخراج کنــد. بههمیندلیل بهتر اســت که الان خودمان همهچیز را شفاف به مردم بگوییم. چگونه میشود که جایی کاهش درآمد دارد، افزایش دارایی داشــته و دیون و مطالبات هم پاس کرده باشد؟ این معجزه شهری را برای ما توضیح دهید. اما در ادامه این اعتراضات اعضای شــورای شــهر تهــران که در دقایق پایانی جلســه بود و بسیاری از اعضا نظرشان به برگشــت گزارش و ادامه این توضیحات در جلسه بعدی بود، محمد سالاری در صحبتهایی تند نسبت بــه اعضا و نمایندگان شــهرداری تهــران به گزارش متناقض مربوط بــه بدهیها و هزینههای پروژههای نیمهتمام شــهرداری از ســوی کمیســیون برنامه و

محمد حقاني: شهرداری ساختمانهای متعدد خود را تخلیه کرده و به فروش میرساند و مثلا شاهدیم اخیرا در خیابان آفریقا ساختمانی را تخلیه کرده و کارمندانش را به خیابان کریمخان آورده است. قالیباف قول داد در این مدت قرارداد جدیدی منعقد نشود اما فاز دوم برج میلاد به نیروی انتظامی سپرده شده و با آنها قرارداد بستند

بودجه گلایه کرد. محمد سالاری گفت چگونه حدود هفت ماه پیش در جلســه رســمی شورای شهر رقم اعتبارات مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای نیمهتمام 41هزارمیلیــارد تومــان اعلام میشــود امــا امروز 1۹هزارمیلیارد تومان؟! خیلی قبلتر شــورای شهر با توجه به مشــکلات جدی حوزه نقدینگی شهرداری تهران، دســتور توقف تداوم پروژههای زیر 5۰ درصد پیشــرفت را به شــهرداری تهران داد. از سوی دیگر آمارهــا حاکی از کاهش نســبی صــدور پروانههای ساختمانی در ســال آخر این دوره مدیریت شهری و توقف بلندمرتبهسازی و تغییر رویکرد کمیسیون ماده 5 از سوی شورای شهر و شــورایعالی شهرسازی و معماری نسبت به درآمدزایی از این محل است. حالا چگونه است که شــهرداری تهران در مدت چند ماه موفق به انجام کســب حدود 22 هزار میلیارد تومان در حوزه پروژههای نیمهتمام شده است؟!

سالاری به دغدغه شورای چهارم و شورای پنجم نســبت به نبود شــفافیت درباره بدهیها و تعهدات شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: مهمترین رسالت مــا در پایان این دوره تعیینتکلیف و شفافســازی و ارائه یک گزارش جامع بــه همگان در این خصوص اســت. در غیــر ایــن صــورت هشــدار میدهم که واگذاریهای املاک و اراضــی و انعقاد قراردادهای مختلفــی که در حال وصول اســت، بــه مصلحت شورای چهارم و آقای قالیباف نیست.

سالاری به اظهارات شــهردار تهران درباره ایجاد نکــردن تعهد بــرای مدیریت آتی تهران اشــاره کرد و از حاضــران در جلســه پرســید چرا بــا وجود این قول در مرحله گذار مدیریت شــهری شــاهد انتقال مجموعــهای از اراضــی ازجملــه پردیــس متروی دردشــت در شــرق تهران بودیم. او بــه اخباری که ایــن روزها از واگذاری و فروش املاک در شــهرداری تهران میرسد، اشــاره کرد و گفت: این روزها شاهد اخباری مبنی بر واگذاری ســهم شــهرداری از پروژه هزارویکشهر و ساختمانهای سازمان مشارکتهای مردمی و شرکت ســرمایهگذاری شهر و... هستیم که به ســاختمانهای دیگری کوچ کردهاند. اینکه برای مدیــران مناطق شــمالی تهران دربــاره الزام صدور پروانــه برای امــلاک متعلق بــه بانک شــهر در2۰ روز ضربالاجل تعیین شــده، جــای نگرانی دارد و شائبهبرانگیز اســت و باید توضیح دهند هدف از این فشــارها چیســت؟ شــهردار تهران در این خصوص شفافسازی کند.

ســالاری با تأکید خطاب به چمران و اعضا تأکید کرد ایــن حرفها از روی دلســوزی اســت و ربطی به اصلاحطلبــی و اصولگرایی نــدارد و افزود: چرا شهرداری منطقه 22 به شخصی اجازه ساخت حدود 1۷ طبقه را بدون داشــتن پروانه میدهد و در 4۰ روز گذشــته پروانه آن را صادر میکنــد؟ این روند کاملا غیرقانونی و اجحاف به منابع شــهرداری و عدول از ضوابط شهرسازی و معماری است. نکته شایان توجه این بود که مهدی چمران در زمان بیان این اظهارات سرش را به علامت تأیید تکان میداد و بعد از آن هم توضیحی در رد این موضوعات نداشــت. درعینحال محســن پیرهادی در دفــاع از گزارش ارائهشــده و عملکرد شــهرداری بدون ارائه توضیحات مســتند، گفت: گزینه شما برای شهرداری یعنی آقای مرعشی، گفته اگر این شــهر ســوخته و بدهکار و ازدسترفته اســت چرا برایش دست و پا میشکنید! حرف ما هم همین اســت که بعد از 12 ســال خدمات این شهر را زیر سؤال نبرید. او ادعا داشت که حرفهای سالاری درباره فروش املاک و موارد دیگر از جمله ساختمان 1۷ طبقه درست نیست و حتما مجوز کمیسیون ماده 5 را دارد که سالاری با تأکید گفت، سند دارم و اتفاقا یکی از تخلفاتش نرفتن به کمیســیون ماده 5 است. این موضوع در ادامه جلسه همچنان زمینه اختلاف بود و قرار شد در جلسه بعدی اعضا بیشتر درباره این اعداد و ارقام پرابهام صحبت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.