تأکيد دوباره جهانگيري بر گردشگريشدن آشوراده

Shargh - - جامعه -

صدرا محقق:

معاوناول رئیسجمهوري از جزیره آشــوراده بهعنوان یکي از امتیازات استان گلستان نام برد و افزود: «جزیره آشــوراده از ظرفیتها و امتیازات مهمــي در جــذب گردشــگران داخلــي و خارجي برخوردار است و باید با رعایت مسائل زیستمحیطي به یکي از مناطق گردشگري کشور تبدیل شود».

اســحاق جهانگیري این موضوع را روز گذشــته و در نشســت با اســتاندار و مجمع نمایندگان مجلس اســتان گلســتان اعلام کرد. اگرچــه در صحبتهاي معاون اول درباره گردشگريشدن آشوراده بر رعایت مسائل زیستمحیطي تأکید شــده است، اما موضوع تبدیل این جزیره حســاس و دستنخورده دریاي خزر به منطقهاي گردشگري که عنوان تنها جزیره این دریا را بر خود دارد، چندینســال اســت که به موضوعي پرحاشیه و پرمناقشه تبدیل شده است.

جزیره آشوراده بخشي از تالاب میانکاله است که در ســال 13٥٤ جزء اولین مناطق ثبتشده زیستکره جهان معرفي و ثبت شد. در آن زمان در همه دنیا تنها ٥۹ ذخیرهگاه زیســتکره به ثبت رسیده بود. مناطقي مانند این تالاب که بهعنوان ذخیرهگاه زیســتکره به ثبت رسیده باشند، در ایران فقط 1۰مورد است.

این جزیره در حاشیه ساحل بندر ترکمن، از شمال به دریاچه خزر، از شــرق به تنگهاي باریک موسوم به تنگه چپقاوغلي و از غرب به کانال طبیعي خزیني و ادامه شبهجزیره میانکاله و از جنوب به خلیج گرگان منتهي ميشود، اما اهمیت دیگري که جزیره آشوراده دارد، از آن لحــاظ اســت که ٤۰درصــد از کل خاویار تولیدشــده در ایران از دریاي اطراف آن تأمینشــده و همچنین بخشــي از مجموعــه پناهگاه حیاتوحش میانکاله محسوب ميشود.

کشــمکشها بــراي واگذاري بخشهایــي از این جزیــره سالهاســت ادامــه دارد و شــروع ماجرا از ســالهاي انتهایــي دولت محمد خاتمي و ریاســت معصومه ابتکار بر محیطزیســت در سال 1383 کلید خورد. در آن سال ریاست وقت سازمان با این واگذاري موافقت کرده بود، اما با تغییر دولت و رسیدن سکان ریاســتجمهوري به دســت محمــود احمدينژاد، مسئولان سازمان محیطزیست در آن دولت در پي یک فرایند حقوقي تمامعیار توانستند واگذاري آشوراده را لغو کنند.

آشــوراده در مرکــز شــبهجزیره میانکالــه واقع شــده و تنها جزیره ایران در دریاي خزر اســت که راه دسترســي و ورود بــه آن قایقهاي بومــي و محلي است. آشــوراده و مهمتر از آن شــبهجزیره میانکاله از مناطق حفاظتشــده حیاتوحش کشور و یکي از زیســتبومهاي باارزش ایران و پناهگاه و زیستگاه دو گــروه از پرندگان بومي و مهاجر و پســتانداران بوده و در تمام ایام ســال میزبان انواع پرندگان اســت. طرح گردشگري آشوراده پیش از این در قالب تفاهمنامهاي بیــن دو ســازمان حفاظــت محیطزیســت و میراث فرهنگي، صنایعدســتي و گردشــگري امضا و اجراي آن در سفر آذرماه سال ۹3 ریاستجمهوري به استان گلستان اعلام شد. براســاس این تفاهمنامه، قرار شد 1۰درصد این جزیره به منطقه گردشــگري و توریستي تبدیل شــود؛ امري که با مخالفت شدید دوستداران و فعالان محیطزیست مواجه شد، زیرا به اعتقاد آنان این امر جزیره را از حالت بکري و دســتنخوردگي خارج ميکند و با بازشــدن پاي انبوه مسافران به این جزیره و توســعه فعالیتهاي انســاني در آن، محیطزیست و پناهــگاه حیاتوحــش آن در مســیر نابــودي قرار خواهــد گرفــت. پس از همیــن اعتراضــات بود که مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست جزئیات طرح گردشگري آشوراده را منتشر و اعلام کردند هر اقدامي در ایــن جزیره با رعایت اصول زیســتمحیطي انجام خواهد شد. براســاس طرحي که پایگاه اطلاعرساني رسمي این سازمان روي خروجي خود گذاشته، طرح گردشــگري جزیره آشــوراده مبتنيبر اصول و قواعد زیستمحیطي خواهد بود.

بااینحال منتقدان و کارشناســان محیطزیست بر این باورند که پایدارنبودن سیاستهاي رسمي در ایران و همچنین عوضشدن همیشگي رویکردها به قوانین در آینــده، تضمیني براي حرکت براســاس این طرح را ناممکن ميکند. دلیــل عمده و اصلي نگرانيهاي طرحشده نیز بر همین منوال است که با بازشدن پاي ســرمایهگذاران حوزه گردشــگري به این جزیره بکر و دستنخورده، فرایند تخریب و دستکاري این محیط برخلاف توافقات انجامشده از کنترل خارج شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.