بازی جوانمردانه در انتخابات نظام پزشکی

Shargh - - جامعه - دکتر علیرضا مقدسی چشمپزشک و فوقتخصص قرنیه

انتخابات نظام پزشــکی جمعه گذشته در سراسر کشــور برگزار شــد، انتخاباتی که از ماهها قبل وعده انجــام آن به صــورت آنلاین داده شــده بــود و در هفتههــای قبــل رأیدهندگان در ســامانه اخذ رأی، مشخصات خود را ثبت کرده بودند. صبح روز جمعه بــا اختلال در ســامانه رأیگیری و نهایتــا اعلام لغو انتخابات آنلاین در ساعت دو ظهر، عملا حجم کثیری از رأیدهندگان که به اعتماد سامانه آنلاین اخذ رأی در شــهر محل رأیگیری حضور نداشــتند، نتوانستند رأی خود را بــه صندوق بیندازنــد. همین امر باعث ســلب یکی از اساســیترین حقوق شهروندی یعنی سلب حق رأی شد. در کنار افرادی که در شهر حضور نداشتند، آن دسته از دستیاران مقیم در بیمارستانها و پزشکان عمومی کشیک به دلیل نبود صندوق سیار و سایر کســانی که به دلیل دو روز تعطیلی به حومه شهر رفته بودند و ترافیک مبادی شهر اجازه بازگشت در موعد مقــرر رأیگیری را نداده بود نیز از شــرکت در این انتخابات محروم شــدند. این انتخابات که به مدد فضای مجازی در هفتههای قبل شــور و هیجان خاصی داشــت و امید آن میرفت که باشــکوهترین انتخابات تاریخ نظام پزشــکی ســالهاي اخیر باشد، بــه دلایلی که گفته شــد با ســلب رأی بســیاری از رأیدهندگان بهخصوص در تهران و شهرهای بزرگ باعث ســرخوردگی و ناامیدی پزشــکان شده است. تعداد آرای پزشکان در تهران چهارهزارو 531 و رأی نفر اول دوهزارو 218 بوده اســت. اگر مقایســهای با انتخابات سال 83 و 8۷ یعنی 13 سال و ۹ سال قبل داشته باشیم، با وجود افزایش درخورتوجه جمعیت پزشکان کاهش مشارکت در شــهر تهران بارز است، به این صورت که در ســال 83 تعداد آرای پزشــکان چهارهزارو ۹12 و در ســال 8۷ ایــن تعداد پنجهزارو ۹۷۷ بوده اســت. نکته جالبتر اینکه منتخب اول و منتخب آخر )دهم( سال 8۷ نسبت به منتخبان اول و دهم امســال هریک 5۰۰ رأی بیشتر! داشتهاند. این مسئله را در کنار افزایش فارغالتحصیلان این سالها که بگذاریم، این کاهش مشــارکت ناگزیر بیشــتر رخ مینماید و همین مسئله منجر به بحران مشروعیت در منتخبان شده است، منتخبانی که بسیاری از آنان استادان علم و اخلاق بودهاند. حال هنوز این استادان پشــت به صندلــی هیئتمدیره نزده، مسئولیتشــان آغاز شــده اســت. دفاع از حقوق و مصالح پزشکان که هفتههای گذشــته نقل فهرســتهاي انتخاباتی بود، اکنون به مطالبه جدی پزشــکانی بدل شده که معتقدند لغــو انتخابات آنلاین باعــث تغییر ترکیب آرا و از همــه مهمتــر کاهش مشــارکت و به دنبال آن کاهش مشــروعیت شده اســت. در کنار مسائلی که در اجرای انتخابات اتفاق افتاد، مشــکلاتی نیز در نظارت بر انتخابات مشــهود بــود. وجود تراکتهای تبلیغاتــی ائتلافها و فهرســتهاي مختلف در روز رأیگیری بر در و نرده و شیشه ماشینهای پارکشده، حضور دائم بســیاری از کاندیداها از اولین ســاعات رأیگیری تا آخرین ساعات آن در دستههای چندنفری و معانقــه و تبلیغ این عزیزان در اطــراف در ورودی ســالن رأیگیری که با وجــود اطلاعیه هیئت نظارت -مبنی بــر ممنوعیت حضور کاندیداهــا پس از اخذ رأی- هیــچ اقدام عملــیاي براي جلوگیــری از این تخلف انجام نشــده بود. حضور رأیدهندههایی که ســاعتها در سالن رأیگیری پرســه میزدند و له یا علیه برخی کاندیداها تبلیغات زیرگوشــی میکردند. چــاپ تعرفههای رأی با شــماره ســریال که ناقض مخفیبودن آرای هر فرد اســت و... . بههرحال بازی انتخابات تمام شــد و به دلیل مصدومیت بســیاری از بازیکنــان این عرصه، توپ زیر پــای دیگر بازیکنان افتاده است. حال این بازیکنان میتوانند موقعیت را هنگام زمینخوردن حریفان تبدیل به گل کنند یا بازی جوانمردانه ‪fair play–‬ - کرده، توپ را به اوت بزنند و فرصتی برای رقابت برابر مهیا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.