بانوان مو ایرانیافقبات وزا با مراتیورزوشيپواششسزنانلا سمهگانهیک ارشنا میکنند

Shargh - - ورزش -

شــرق:

طلســم حضور دختــران ســهگانهکار ایرانی در رقابتهــای بینالمللی هم شکســته شــد. وزارت ورزشوجوانان دولت یازدهــم، بعد از تاشهایی که در زمینه گرفتن مجوز حجاب برای زنان بسکتبالیست، وزنهبرداری و اســکواش در یک سال اخیر انجام داده، بهتازگی در اقدام مهم دیگری، با حجاب تیمهای ملی سهگانه بانوان موافقت کرده است.

فدراســیون ورزشهــای ســهگانه )شــنا، دو و دوچرخهســواری( در حالی از سال 8۷ رسما کار خود را آغاز کرد که بانوان عما به دلیل مشــکل پوشــش، هیچگونه فعالیتی چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی در این رشته نداشتند.

مشــکل این بانــوان برای شــرکت در مســابقات ســهگانه، به دلیل رشــته شــنا بود که طبــق موازین اسامی و شرعی، اجازه فعالیتی به آنها داده نمیشد.

با توجه به این ممنوعیت، فدراسیون زمینه را برای حضــور دختران و زنان در ورزش دوگانه که متشــکل از دو و دوچرخهســواری بود، فراهــم کرد تا رفتهرفته با ایجاد فرهنگســازی لازم، این سد از جلوی پای آنها برداشته شود.

حالا بعد از گذشــت 9 ســال و پشتسرگذاشــتن روزهــای ســخت، وزارت ورزش با پوششــی که برای شــناکردن این بانــوان طراحی کرده، ایــن مجوز را به آنها داده اســت تا از این پس، فعالیت خود را رسما در مسابقات داخلی و برونمرزی آغاز کنند.

زهرا بهشتیراد، سرمربی تیم ملی سهگانه زنان، از راه دشــواری که او و همکارانش بــرای گرفتن تأییدیه لباس خانمهای ســهگانهکار در این سالها رفتهاند، به «شــرق» میگوید: «واقعا فرایند طولانیمدتی را پشت سر گذاشــتیم تا به اینجا رسیدیم. خوشبختانه ما هیچ مشکلی از طرف مسئولان کنفدراسیون آسیا و اتحادیه جهانی ورزشهای ســهگانه نداشــتیم؛ چراکه آنها به حقــوق مســاوی و برابر زنان و مــردان اعتقاد دارند و به ما گفته بودند، دختران شــما با پوشــش کامل هم میتوانند در مســابقات بینالمللی شرکت کنند؛ اما به خاطر اینکه در داخل کشور در کل درباره شنای بانوان بــا محدودیت مواجه بودیم، خیلی زمان برد تا بتوانیم به این هدف برسیم».

او معتقد اســت پیگیریهای معاونت جدید بانوان در دولــت فعلــی، نقش بســزایی در تأیید پوشــش خانمهای ســهگانهکار داشته است: «از زمانی که فریبا محمدیان در ســمت بانوان وزارتخانه منصوب شدند، خیلی زود پیگیر پوشــش بانوان ســهگانهکار شــدند. ایشــان با تدبیر لازم توانســتند کار را جلو ببرند تا همه نهادهای مربوطه با این موضوع موافقت کنند».

لباســی که برای زنان ســهگانهکار طراحی شــده، با عنوان مایوي اســامی از آن اســم برده میشود و بهشــتیراد آن را اینطــور توصیف میکند: «لباســی که ما برای ایــن بچهها طراحی کردیم، شــبیه لباس غواصی اســت و بلوز و شلوار آن کاما بههم چسبیده اســت. یــک کاه جداگانه هم قســمت موی ســر را میپوشــاند. درنهایت، ســارافونی هم در نظر گرفته شــده که دخترهای ما باید روی این لباس بپوشند. به ایــن صورت که وقتی در خط اســتارت قرار میگیرند، آن را روی لباس خود میپوشــند که برجســتگیهای بدن را کامل میپوشــاند. زمانی هــم که میخواهند بــه داخل آب برونــد، این ســارافون را در میآورند و متقابا وقتی هم به خط پایان رســیدند، آن ســارافون را دوباره میپوشــند تا مســابقههای دو و دوچرخه را شروع کنند .»

اتفــاق خوب آغــاز فعالیــت بانوان ســهگانهکار، اینجاســت که آنها بعد از شــنیدن این خبر خوشایند، خیلی زود راهی مســابقات آسیای میانه در قزاقستان میشوند: «با توجه به اینکه خوشبین بودیم بهزودی با پوششــی کــه ارائــه دادیــم موافقت شــود، برای رقابتهای آســیای میانه ثبتنام کردیم تا این فرصت را از دست ندهیم. خدا را شکر، روز شنبه وزارت ورزش بــا این لباس موافقــت کرد و بچههای ما مســابقات قزاقســتان را از دست نخواهند داد و قرار است هفتم مرداد به این رویداد اعزام شــوند». سرمربی تیم ملی سهگانه بانوان امیدوار است شاگردانش بتوانند در این میدان خوب ظاهر شــوند و به مدال هم دســت پیدا کننــد: «دختران ما در رقابتهــای بینالمللی دوگانه حاضر شــدهاند و عنــوان قهرمانی غرب آســیا را هم دارند. تمریناتشان را هم بهطور شخصی در رشته شنا بهطور مســتمر انجام دادهاند و آماده هســتند. شکوه طیارخواجوی و عالمهسادات جباری، دو نماینده ما در قزاقستان هستند که عناوین چهارمی و پنجمی آسیا را در کارنامه دارند .»

فدراسیون ورزشهای سهگانه با کار مهمی که برای بانوان انجــام داده، میخواهد قدمهای بزرگتری هم بردارد. آنها به واســطه گرفتــن این مجوز، میخواهند بانوانــی را که تنها در رشــته شــنا فعال هســتند؛ اما نمیتوانند حضوری در رقابتهای بینالمللی داشــته باشــند، جذب این رشــته کنند: «ما باید این اتفاق را به فال نیک بگیریــم. درصدد هســتیم فراخوانی بدهیم و خانمهــای شــناگری را که به صورت حرفهای شــنا میکننــد، دعوت کنیم تــا بتوانند بهواســطه تأیید این لباس، در میدانهای بینالمللی حضور داشــته باشند. بههرحال، این امتیازی است که به دست آمده و ما باید از آن استفاده کنیم.»

پیش از این، شــیرین گرامی، ســهگانهکار ایرانی، با لباســی که خودش ســفارش داده بود، در مســابقات بینالمللی شــرکت میکرد. گرامی خودش شخصا در مســابقات ثبتنــام میکرد و نتایج خوبــی هم گرفته اســت. با تصویب این لباس، گرامی هــم میتواند در آینده از سوی فدراسیون ایران در مسابقات حاضر شود.

*کشتی زنان با لباس مناسب

راهاندازی کشتی زنان در رشتههای آلیش، کاسیک و گراپلینگ، یکی دیگر از اتفاقــات مهم ورزش بانوان ایران بوده که از ســال گذشــته با گرفتن مجوز حجاب آن، کار خود را شروع کرده است. اقدامی شجاعانه که به واسطه رسول خادم، رئیس بانفوذ فدراسیون کشتی در اتحادیه جهانی کشتی، صورت گرفت. او با طراحی این لباس، نهتنها خیلی زود توانست موافقت مسئولان وزارت ورزشوجوانــان را برای فعالیت زنان ایرانی در رشته کشــتی بگیرد، بلکه این مســیر را با تدبیر درباره سران جهانی این رشته هم در پیش گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.