جواهری از گنبد

Shargh - - ورزش -

نه انتقال احتمالی نیمار از بارسلونا به پاریسنژرمن و نه انتقال کیلیان امباپه از موناکو به رئالمادرید؛ هیچ کــدام از این انتقالات بــه اندازه انتقال ســردار آزمون مهاجم ملیپــوش ایرانی بــه لاتزیــوي ایتالیا جذاب نخواهد بود؛ البته برای مخاطب ایرانی.

سردار، مهاجم ۲۲ســاله تیم ملی ایران که از زمان ورودش به تیم ملی رفتهرفته مشــتریهای زیادی بین تیمهای اروپایی پیدا کرده، حالا در آستانه انتقالی مهم به لاتزیو یکی از تیمهای پایتختنشین ایتالیا قرار دارد؛ این خبری اســت که روز گذشته به طور واحد و مشترک روی خروجــی خبرگزاریهای مختلــف ایتالیایی قرار داشــت. مهاجم فعلی تیم روبینکازان که همین چند روز پیش از روســتوف به این تیم روسی بازگشت، حالا میتواند رکوردهای زیادی را در عرصه داخلی بشــکند و تبدیل به گرانقیمتتریــن بازیکن تاریخ فوتبال ایران شود.

80 میلیارد تومان با قراردادی 5ساله

انتقال سردار آزمون به لاتزیو از ماهها قبل سر زبانها افتاده بود؛ ابتدا سایتهای هواداری «آبیآسمانیهای رم» بودنــد که این خبر را بازتــاب دادند ولی رفتهرفته خبــر این انتقال به ســطح خبرگزاریهــای معتبر هم کشــیده شــد. از مذاکرات اولیه لاتزیوییها با روستوف )تیم ســابق ســردار( گرفته تا مذاکرات جدیدی که در جریان اســت، همگی حکایت از این دارند و داشتند که چانهزنی برای رقم قرارداد ســردار آزمون به شدت در جریان است. لاتزیو که در این فصل به فکر تقویتکردن خطحملهاش افتاده، ابتدا با رقمی نزدیک به ۱۰ میلیون یورو برای خریدن ســردار آزمون اقدام کرد که پیشنهاد اولیه این باشگاه رد شد. زمانی که سردار به روبینکازان برگشــت، لاتزیوییها که امیدوارند این بازیکن جوان را همین تابســتان به خدمت بگیرند، رقم قراردادشان را کمی بالاتر بردند و به مذاکــره با روبینکازان پرداختند ولی کازانیها آب پاکی را روی دســت باشگاه ایتالیایی ریخته و اعام کردند حاضر نیســتند سردار آزمون را با رقمی کمتر از ۲۰ میلیون یورو بفروشند. حالا در خبری که اسکایاســپرت ایتالیا منتشــر کرده، ظاهرا رایزنیها ادامه داشــته و هر دو طرف به توافق رسیدهاند؛ لاتزیو اعام کرده حاضر اســت ۱5 میلیــون یورو بپردازد ولی کازان مصر به همان ۲۰ میلیون یورو بوده که در نهایت دو تیم بر ســر انتقال ۱8میلیونیورویی ســردار آزمون از روبیــنکازان بــه لاتزیو به توافق رســیدهاند. هرچند طبق ادعای یکی، دو ســایت ایتالیایی لاتزیو قرار شــده ۱5 میلیــون یورو بپردازد و بعد ســه میلیون یورو دیگر را بهعنوان پــاداش و رفتهرفته در اختیار کازانیها قرار دهــد. با این اوصاف ســردار آزمون در آســتانه انتقال ۱8میلیونیورویــی قرار گرفته که بــا تبدیل این رقم به تومان، رقمی حدود 8۰ میلیارد تومان میشود.

طبق ادعــای رســانههای ایتالیایی قــرارداد جدید ســردار آزمون که گفته میشود به تأیید پدر این بازیکن رســیده، پنجســاله خواهد بود. حالا تا همین جا سردار آزمــون میتواند عنوان گرانقیمتتریــن بازیکن تاریخ فوتبــال ایــران را یدک بکشــد و یکــی از تاریخیترین انتقالهای فوتبال ایران را رقم بزند.

مهمتر از لاتزیو ولی ارزانتر از سردار

درست اســت که انتقال ســردار آزمون به لاتزیو میتوانــد عنوان گرانترین ترانســفر تاریخ ایران را به این جوان ۲۲ساله گنبدی اختصاص دهد ولی طبیعتا نمیتواند مهمترین ترانســفر تاریــخ بازیکنان ایرانی باشــد؛ حضور علی دایــی، وحید هاشــمیان و علی کریمــی در بایرنمونیخ، یکی از پرافتخارترین تیمهای اروپایی و پرافتخارترین تیم اروپایی از لحاظ باشگاهی بــه مراتب ایــن بازیکنان را در ردههــای بالاتری قرار میدهد. ضمن اینکــه نباید از انتقال اشــکان دژاگه از وولفســبورگ به فــولام، باشــگاهی در لیگ جزیره انگلیس هم غافل شد.

اگرچه چندوقتی میشــود لیگ اسپانیا گوی سبقت را از دیگر لیگها ربوده ولی هنوز هم به نظر بســیاری از کارشناســان خبره دنیا، لیگ برتــر انگلیس مهمترین و ســختترین لیگ فوتبالی در دنیا است که به مراتب از لیگهایی مثل ایتالیا و آلمان بالاتر اســت. اگر از این دیــدگاه هم به ترانســفرهای بازیکنــان ایرانی نگاهی انداخته شــود، باز هم اشــکان در جایــگاه بهتری قرار میگیرد.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که مبلغ ترانسفر هیچیک از بازیکنــان مذکور حتی بــه نزدیکی مبلغی که لاتزیو حاضر شــده برای ســردار آزمون بپردازد هم نمیرســد. طبیعتا مهاجم ۲۲ساله تیم ملی کشورمان که بیش از ۲۰ گل زده در لیگ روســیه دارد، با ورود به عرصه اول فوتبال اروپا روزهای روشــنتری را پیشرو دارد و چهبســا در ســالهای پیشرو بتواند با مبلغی شــگفتانگیزتر از لاتزیــو راهی باشــگاهی به مراتب بزرگتر در فوتبال اروپا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.