پرسپولیس برای پرداخت بدهی ژوزه دستبهدامن هواداران شد

Shargh - - ورزش -

باشــگاه پرســپولیس یک بار دیگر از هوادارانش تقاضای کمک مالی کرد. این باشــگاه دیروز با انتشار بیانیهای از هواداران خواســت بــا کمکهای خود، باشــگاه را در پرداخت بدهیهای خارجی ناشی از احکام صادره بینالمللی یاری برســانند. در بخشی از این بیانیه آمده اســت: «اخیرا به دلیل پروندههای مربــوط بــه ســالهای گذشــته، آرای محکومیت سنگینی علیه باشــگاه از جانب محاکم بینالمللی صادر و به باشــگاه اباغ شــده اســت. صرفنظر از این موضوع که اکثر پروندههــا و آرا ازجمله پرونده «مانوئل ژوزه» و دســتیاران وی مربوط به ســنوات گذشــته میباشــد، لیکن به دلیــل اخطارهای فیفا و ناظــران AFC در لــزوم تســویه بدهیها در زمان قانونی مقــرر، این امر اقتضا میکند در این شــرایط حســاس و جهــت جلوگیری از اعمــال محرومیت برای باشــگاه، کلیه اشــخاص حقیقــی و حقوقی با عــرق و تعصب ملــی و به جهت کســب نتیجه ایدهآل در مســابقه با نماینده کشور عربستان در کنار تیــم و به حمایت مالی از باشــگاه اقدام کنند». این برای چندمینبار در یک ســال اخیر است که باشگاه پرســپولیس برای پرداخــت بدهیهای خارجیاش دستبهدامن هواداران میشود. برخی منتقدان این شیوه را درســت نمیدانند و تأکید میکنند تیم باید با اتکا به حامیان مالیاش درآمدزایی کند. در سوی دیگــر برخی معتقدند این فراخوان در باشــگاههای مدرن اروپایی هم انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.