حمایت دوباره مسعود شجاعی از ورود بانوان به استادیوم

Shargh - - ورزش -

مسعود شــجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر به موضوع ورود بانوان به ورزشگاه واکنش نشــان داد. این روزها یک بار دیگر بحث ورود بانوان به ورزشــگاه داغ شده است. در آستانه دیدار ایرانســوریه در مقدماتی جــام جهانــی ۲۰۱8 برخی از چهرههای سرشــناس ورزش ایران از حسن روحانی درخواست کردند مقدمه حضور بانوان در این بازی ملی را فراهم کند. مریم ایراندوست و الهام فرهمند مربی و بازیکن تیم ملی فوتبال کشــورمان با انتشار نامههای سرگشــادهای خطاب بــه رئیسجمهور از حق زنان برای ورود به استادیوم نوشتند. وزیر ورزش هم پیــش از این از امــکان حضور بانــوان در بازی ایران-ســوریه صحبت کرده بود. با توجه به صعود زودهنگام ایران به جام جهانی این بازی حساســیت زیادی ندارد.

مســعود شجاعی در دیداری که ملیپوشان پس از صعــود به جام جهانی با رئیسجمهور داشــتند، موضــوع حضــور بانــوان در ورزشــگاه را بهعنوان یک مطالبه بیان کرد. او این بار هم با انتشــار پســت الهــام فرهمند به این موضوع واکنش نشــان داد و نوشت: «به امید تحققیافتن حق مسلم و بارزتون». حســن روحانی هم در دیدار افطار با ورزشکاران در جمــع خصوصی تأکید کرد به دنبــال ایجاد مقدمه حضور تماشاگران زن خواهد بود. چندیپیش حین مســابقات لیگ جهانی والیبال ۳۰۰ تماشاگر زن در بازیها حاضر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.