مخالفت ایران با پیشنهاد آمریکا در اتحادیه جهانی کشتی

Shargh - - ورزش -

نماینده ایران در کمیســیون فنی اتحادیه جهانی کشــتی با پیشــنهاد آمریکا مبنی بر وزنکشی در دو روز در رقابتهای کشــتی مخالفت کرد. در جلســه کمیســیون فنی اتحادیه جهانی کشتی در آلمان، که علیاکبر دودانگــه نماینده ایران نیــز در آن حضور داشــت، بنا بــر پیشــنهاد نماینده آمریــکا موضوع وزنکشــی مســابقات در صبح دو روز پیش از انجام رقابتها، مورد بحث و تبادلنظر اعضای کمیســیون قرار گرفت و رئیس اتحادیه جهانی از این پیشــنهاد به عنوان عاملی براي کمشــدن میزان وزنکمکردن کشتیگیران در ورزش کشتی حمایت کرد. در مقابل نماینده ایران ضمــن تأکید بر مخالفت فدراســیون کشــتی ایــران بــا وزنکمکردنهــای غیرمنطقی و غیرضــروری در کشــتی اعــام کــرد: «شــما کمتر کشــتیگیر جاافتادهای در یــک وزن در دنیا ماحظه میکنید که کاهش وزن نداشــته باشــد. ازاینرو ما بایــد بتوانیم با تعیین بهترین زمان برای وزنکشــی، میزان آســیب ناشــی از وزنکمکــردن را کم کنیم و این منطقی نیســت کــه در دو روز و آن هم صبحها وزنکشــی برگزار شــود». نماینده ایران پیشنهاد داد اکنون که مقرر شده مسابقات در دو روز برگزار شود، بهتر آن است که وزنکشیها بعدازظهر انجام شود زیرا فرصت ریکاوری کشــتیگیران بیشــتر ميشــود و آســیبهای ناشــی از وزنکمکردن در مســابقات کاهش خواهد یافت. در نهایت مقرر شد این موضوع در جلســه هیئترئیســه اتحادیه جهانی در فرانسه مورد بررسی قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.