مصدومیت جباری تأیید شد

Shargh - - ورزش -

هافبک تیم فوتبال اســتقال به دلیل مصدومیت زانــو نمیتواند به طور کامل بــرای تیمش بازی کند. به گزارش تســنیم، پس از اینکه مجتبــی جباری به اســتقال پیوســت، حرف و حدیثهای زیادی درباره مصدومیت این بازیکن به وجــود آمد و اعضای کادر پزشکی استقال هم به دلیل حضورنداشتن جباری در تســتهای پزشکی و امضای قرارداد باشگاه استقال با این بازیکن، در اردوی ارمنســتان حضور پیدا نکردند تا ناراحتی خود را به ایــن صورت اعام کنند. جباری هفته گذشــته با حضــور در ایفمارک در تســتهای پزشکی شرکت کرد. شنیده شده مرکز پزشکی فوتبال ایران در نامهای به باشــگاه استقال پاسخ تستهای هافبک آبیپوشــان را داده و اعام کرده که جباری از ناحیه زانو مصدومیت دارد و نمیتواند به طور کامل در بازیهای اســتقال حضور داشــته باشد. در واقع جبــاری اگر در یک بــازی 9۰ دقیقه در ترکیب حضور داشته باشد، با توجه به مصدومیتی که دارد نمیتواند در چند بــازی بعدی به میدان برود. شــاید به همین دلیل است که مسئولان استقال با جباری، به صورت بــازی به بازی قرارداد بســتهاند و در واقع براســاس تعداد بازیها به این بازیکن پول پرداخت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.