پیروانی به جلسه کمیته فنی فراخوانده شد

Shargh - - ورزش -

کمیته فنی فدراســیون فوتبال ســرمربی تیم ملی امیــد را فراخوانــد. به گزارش ایســنا، پس از ناکامــی تیــم امید در رســیدن بــه رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال آســیا، این تیم دوشنبهشب به تهران رســید. کمیته فنی فدراسیون فوتبال به منظور بررســی عملکرد تیم ملی در این رقابتها که منجر به حــذف غیرمنتظره ایران شــد، امروز جلســهای با سرمربی تیم ملی برگزار خواهد کرد. پیروانــی در این جلســه دلایل حــذف تیم ملی و شرایط مسابقات را برای اعضای کادر فنی تشریح خواهد کــرد که از جمله آنهــا میتوان به غیبت و مصدومیــت بازیکنان تیم ملی، کمبود اردوهای تدارکاتی و اختاف سنی میان بازیکنان ایران و رقبا و... اشــاره کرد. به احتمال زیاد پس از این جلسه پیروانی در ســمتش ابقا خواهد شد چون سازمان تیمهــای ملی پس از این رقابتها تأکید کرده بود کــه تیم ملی جوانــان با هــدف «تجربهاندوزی» در رقابتهای زیر ۲۳ ســال حاضر شــده و چنین نتیجهای پیشبینی میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.