صعود امیدهای والیبال ایران

Shargh - - ورزش -

تیم امید ایران موفق شد در دومین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی والیبال مردان آسیا ۲۰۱۷ با نتیجه ۳ بر صفر تیم پاکستان را شکست دهد. به گزارش ایسنا، در ادامه نوزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آســیا که با حضور ۱۶ تیم برتر آســیا در قالب چهار گــروه چهارتیمی برگزار میشــود، تیم ملی زیر ۲۳ ســال ایران موفق شد در دومیــن دیدار خــود از دور گروهی با نتیجه ۳ بر صفر تیم ملی پاکســتان را از پیــشرو بردارد. تیم ملی امید ایران با کســب دومین پیروزی خود مجموع امتیازاتش را به عدد شــش رســاند و به همــراه چینتایپه به مرحله حذفــی راه پیدا کرد. تیم امید ایران که بنا بر تصمیم فدراسیون والیبال در مســابقات قهرمانی والیبال مردان آسیا شرکت کرده اســت، دوشنبه در نخستین دیدار خود نیز ۳ بر صفر عراق را شکست داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.