سیامند وزنه ۲80 کیلوگرمي را در توکیو مهار کرد

Shargh - - ورزش -

قويترین مرد پاراالمپیکي جهان در غرفه الیکو که تأمینکننده تجهیزات ورزشــي وزنهبرداري بازيهاي المپیــک و پاراالمپیــک ۲۰۲۰ توکیــو اســت، حضور پیدا کرد و تابلوي یادبود نمــاد بازيهاي پاراالمپیک ۲۰۲۰ را امضــا کرد. در این مراســم حامیان مالي این رقابتها از جمله شــرکت تویوتا هم حضور داشتند. به گزارش سایت کمیته ملي پاراالمپیک، هدف اصلي برگزارکنندگان از دعوت چهرههاي پاراالمپیکي به این مراسم، توسعه ورزشهاي پاراالمپیکي در ژاپن است که سیامند رحمان بهعنوان قويترین مرد پاراالمپیکي جهان، توجه بسیاري را در این کشور به خود معطوف کرده اســت. رحمان همچنین در بازدید از غرفه الیکو به صورت نمایشــي وزنه ۲8۰ کیلویــي را مهار کرد و مورد تشویق فراوان بازدیدکنندگان قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.