پیروزي پرگل بانوان فوتسال

Shargh - - ورزش -

تیم ملي فوتســال بانــوان ایران در اولیــن دیدار دوســتانه خود در تایلند با نتیجه 8 بر صفر تیم ملي فوتســال میانمار را شکســت داد. به گزارش ســایت فدراســیون فوتبال، تیم ملي فوتســال بانــوان که به منظور برگزاري اردوي آمادهســازي و انجام سه بازي دوستانه در تایلند بهسر ميبرد، دیروز از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم فوتســال بانوان میانمار رفت. گلهاي ایران را فرشته کریمي )سه گل(، سهیا ملمولي، فاطمه اعتدادي، سحر پاپي )پنالتي(، فرزانه توســلي و آرزو صدقیاني به ثمر رساندند. مليپوشان ایران همچنین قرار است روز شنبه، هفتم مرداد نیز در سومین و آخرین دیدار دوستانه خود در تایلند بار دیگر به مصاف تیم میزبان بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.