جریمه 80 هزاردلاري فوتبال ایران بهخاطر همنامي تیمها

Shargh - - ورزش -

فیفا، فوتبال ایــران را به دلیل همنامبودن برخي از تیمها، 8۰ هزار دلار جریمه کرد. به گزارش فارس، سعید فتاحي، مسئول مسابقات سازمان لیگ، اعام کــرد: به دلیــل اینکه نام برخي از تیمهــا در فوتبال ایران نزدیک و مشابه است، فیفا 8۰ هزار دلار فوتبال ایران را جریمه کرده. نام برخي از تیمها در لیگهاي دسته دوم و سوم کاما نزدیک و مشابه است؛ مانند دامــاش گیان و داماش گیانیان، برق شــیراز و برق نوین شیراز و... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.