کسب سهمیه جهانی توسط استادبزرگ شطرنج ایران

Shargh - - ورزش -

اســتادبزرگ شــطرنج ایران تنها نماینده ایران در مســابقات جام جهانی شــطرنج ۲۰۱۷ خواهد بود. به گزارش ایســنا، فدراسیون جهانی شطرنج اسامی راهیافتگان به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۷ گرجستان را اعام کرد که نام استادبزرگ شطرنج امیررضــا پوررمضانعلی با کســب مقام قهرمانی در مسابقات زون غرب آســیا جواز حضور در این رقابت را کسب کرد. او بهعنوان تنها نماینده ایران در این رقابتها حاضر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.