زمان برگزاري مراسم تقدیر از برترینهاي لیگ شانزدهم

Shargh - - ورزش -

زمــان برگــزاري مراســم تقدیــر از برترینهاي شــانزدهمین دوره لیــگ برتر اعام شــد. بــا اعام مسئولان سازمان لیگ، مراســم تقدیر از برترینهاي لیــگ برتر فوتبــال در فصل گذشــته )شــانزدهم( یکشــنبه، هشتم مرداد، در ســالن همایشهاي برج میاد برگزار خواهد شــد. این مراســم پــس از اذان مغرب آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.