سعید معروف در پیکان ماندني شد

Shargh - - ورزش -

کاپیتــان تیم ملي والیبال ایــران قراردادش را با تیم والیبال پیکان تهران براي یک فصل دیگر تمدید کرد. به گزارش ایسنا، ســعید معروف، کاپیتان تیم ملي والیبــال ایران، قراردادش را با باشــگاه پیکان تهــران براي یک فصــل دیگر تمدید کــرد. پیش از ایــن مهدي مرندي و جواد معنوينژاد از تیم پیکان تهران جدا شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.