ايران در گرماگرم روابط عراق و عربستان

Shargh - - سیاست - ترجمه: آزاده بابایینژاد

سفر هفته گذشته وزیر کشور عراق به عربستان و استقبال گرم شاهزاده «محمد بنسلمان» از او، گام مهمی در تحکیم روابط دوجانبه و پاسداری از منافع مشترک آنها به شمار میآید. در این دیدار، ادامه مبارزه با تروریسم محور اصلی گفتوگوها بوده اســت. عربســتان با عراق 800 کیلومتر مرز مشترک زمینی دارد.

از زمان ســقوط نظام صدام در ســال 2003، ایران از فرصت استفاده کرد و به گســترش نفوذ خود در عراق پرداخت. نزدیکی بغداد به تهران، موجب دورشدن عربستان از عراق شد.

به بــاور تحلیلگــران، گروه مشــاوران ولیعهد جدید عربســتان، به او پیشــنهاد دادهاند ریاض باید بغداد را از تهران پس بگیرد. شاهد این ادعا، بسته پیشنهادی عادل الجبیر برای مقامهای عراقی بود که در سفر اخیرش بــه عراق آن را مطرح کرد. تبریک آزادی موصل از دســت تروریســتها، گشــایش خطوط مستقیم هوایی بغداد به ریاض و دعوت از سرمایهداران سعودی برای تجارت با عراق، از مهمترین بندهای پیشنهادی او است.

روزنامــه «عکاظ» چــاپ عربســتان، دراینباره گــزارش داد: «پس از تحــرکات عراق برای همکاری با عربســتان در زمینه مبارزه با تروریســم، ریاض به توســعه روابط با بغداد در دو زمینه اقتصادی و سرمایهگذاری و همچنین همکاری استراتژیک فعال برای مهار تروریسم و ایجاد خاورمیانه خالی از خشونت تأکید دارد».

در ادامــه گــزارش روزنامه ســعودی آمده اســت: «ســفرهای اخیر نخســتوزیر و وزیر کشــور عراق نشــان میدهد بغداد خواستار نزدیکی روابط با عربســتان، نهتنها در زمینه مبارزه با تروریسم و ایجاد صلح فراگیر در منطقه بوده، بلکه میخواهد روابط با ریاض را در زمینههای سیاســی، اقتصادی و تجاری نیز توسعه دهد.»

عکاظ همچنین نوشــت: هیچ شکی نیســت که با دیدار ملک سلمان، شاه عربســتان و حیدر العبادی، نخســتوزیر عراق، در مکه در اواخر ماه رمضان گذشته، روابط دوجانبه وارد فاز جدیدی شده است. به باور آگاهان سیاسی، ســفر همزمان مقامهای عراقی به تهران و سپس به ریاض، خبر از ایجاد توازن در دولت العبادی میدهد که دیگر حاضر نیســت با وجود اختلافهای مذهبی و ایدئولوژیک، روابطی تیره با همسایگان خود داشته باشد که حتی در این میان، تلاش دارد در قامت یک میانجی، باعث زدودن یا دستکم کاستن از تنشهای موجود میان تهران و ریاض باشد.

منبع: الحیات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.