نفس جلسه دیدار روحانی با سپاه خوب بود

Shargh - - سیاست -

نوبخت افزود: «همه مدارک در اختیار دادســتان کل کشــور قــرار گرفته و برای رئیس قــوه مقننه هم فرستاده شده، در این جلسات تنظیمکنندگان قراردادها هم حضور دارند و به هر سؤالی که پرسیده میشود، پاســخ میدهند تا ابهامی وجود نداشــته باشد. البته قرار نیســت با انعقاد هر قراردادی یکدیگر را زمینگیر کنیم». ســخنگوی دولت همچنین درباره بیانیه کاخ ســفید در موضوع شهروندان آمریکایی در زندانهای ایران، عنوان کرد: «اینکه دولت آمریکا درباره احکامی که در دســتگاه قضائی ایران صادر میشود، مداخله کند، بیاســاس و بیوجه اســت. ما اقــدام خودمان را انجــام میدهیــم و ایــن درشــتگویی و حرفها برای اولینبار نیســت و ما هم توجهی به حرفهای غیرحقوقی نمیکنیم».

قرار نیست اسکناس و مسکوکات جدید ضرب شود

نوبخت در پاسخ به ســؤالی درباره تبدیل ریال به تومان و مخالفت کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: «در اصلاحیه قانون پولی و بانکی بیش از 80 ماده بهروز و به مجلس تقدیم شــده که یکی از موارد آن این است که به پول ملی به جای ریال، تومان بگوییم. اگر به بقیه اصلاحاتــی که در امور پولی و بانکی در این اصلاحیه وجود دارد، توجه نکنیم و فقط روی این موضوع تأکید کنیم، غیرمنطقی اســت».او افزود: «درست است که پول رســمی ما ریال اســت؛ اما آیا واقعا در دادوستد مردم با ریــال کار میکنند یا با تومان؟ ما همان کاری را که مردم ســالهای سال اســت میکنند، گفتهایم انجام شــود. ریال را حذف نکردیم؛ بلکه ریال همان یکدهم تومان اســت. قرار هم نیست که اسکناس و مســکوکات جدید ضرب شــود؛ بلکه رفتهرفته از این به بعد میتوانیم با سیاســت نوکردن اسکناسها این کار را براســاس تومان انجام دهیم و قرار نیست سه هزار میلیارد تومان هزینه آن کنیم». سخنگوی دولت همچنین دربــاره دادگاه متهمان نفتی و اتهاماتی که از ســوی برخی منتقدان قراردادهای نفتی که اغلب خودشــان در این دادگاهها مورد اتهام قرار گرفتهاند، مبنی بر اینکه دولت نمیخواهد اسنادی در این زمینه منتشر کند، مطرح میشود، گفت : «همین اقدامات هم با مســاعی دولت بوده که از طریق وزارت نفت اسناد را در اختیار قوه قضائیه گذاشــته اســت و هرچه نیاز باشد، باز هم انجام میدهد. سیاست دولت این نبوده که قبل از مطرحشــدن در محاکم اسناد را منتشر کند تا باعث هتک حیثیت کســی شــود و از طرفی دولت حق ندارد نســبت به این مسائل که به حقوق ملی و بیتالمال بازمیگردد، حاتمبخشی کند؛ اما ما آن را به دادگاه ارائه میکنیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.