به اسم گورباچف، عليه روحاني

Shargh - - سیاست -

من در بعضــي از راهپیمایيهایي که شــرکت ميکردم، ميدیدم بنرها و پلاکاردهاي متحدالشکل، تمامرنگــي و مقوا علیه بنده و همکارانم ســاخته شــده و دســت بعضي دوســتان هســت کــه با حرکتهاي نامناســب و خــارج از شــئونات یک جامعه اســلامي این بنرها را نشان ميدادند. حالا اینکــه این بنرهــا و پلاکاردها و پوســترها، روحیه رزمندگان صف اول دیپلماسي را تضعیف ميکرد، بــه کنار؛ اما پولش از کجا آمــده؟ کدام منبع مالي در این حجم وســیع؟ من بعید ميدانم کار فردي بود، چون هیچکدام از اینها دستنویس نبود، بلکه متحدالشــکل، یکشکل و یکقیافه با بهترین چاپ رنگي بود که حتما از بودجه بنده خارج اســت که بخواهم شــخصي یــا حتي ســازماني چنین کاري را بکنــم. تعجب ميکنم این پولهــا از کجا آمد و چگونه خرج شد ؟».

از تتلو تا حاتميکیا

«اوج» که در ســال اول دولت روحاني اقدام به تهیه فیلم انتقادبرانگیز «من روحاني هستم» کرده بود، بعدها انیمیشــني با نام «بچرخ تا بچرخیم » با مضمون مذاکرات هستهاي تهیه کرد که در شبکه «پویا» پخش شد. در لواي این انیمیشن، انتقادهاي زیــادي به برجام شــده بود. «اوج» دســتي هم بر آتش فیلمسازي دارد؛ به نوشته سایت این مؤسسه «ســریال 25 قسمتي «آشــوب» به کارگرداني امیر پوروزیري محصول تازه مرکز فیلم و سریال سازمان هنري رســانهاي اوج اســت». موضوع این سریال «دفاع مقدس» است. فیلم ســینمایي «بادیگارد» هــم یکــي دیگــر از محصــولات ســازمان هنري رسانهاي اوج است. این ســازمان سابقه همکاري با چهره جنجالي این روزهاي شبکههاي اجتماعي را هــم دارد ؛ «امیر تتلو ». این چهره که در انتخابات اخیر از حامیان «ســیدابراهیم رئیســي» بود، سال 1394 نماهنگي با مضمون انرژي هســتهاي تهیه کرد که در آن روي عرشه ناو دماوند در دریاي خزر آهنگش را اجرا کرد. دریادار «حبیبالله ســیاري،» فرمانــده نیــروي دریایــي ارتــش، در مصاحبهاي در پاســخ به این ســؤال که «آیا خود امیرحســین مقصودلو شــخصا براي مجوز اقدام کرد؟» گفت: «خیر. درخواست مجوز از سوي مؤسسه فرهنگي- هنري اوج مطرح شد». این مؤسسه هم مانند سایر اصولگرایان، دامنه فعالیتش را گســترده کرده؛ هم با تتلو همــکاري ميکند و هم بــا حاتميکیا؛ هم انیمیشــن تولید ميکند و هم مســتند؛ انیمیشن و مستندي که از صداوسیماي ملي هم پخش شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.