تلاش وزارت کشاورزي آمریکا براي افزایش تجارت با ایران

Shargh - - سیاست -

ايرنــا:

وزارت کشــاورزي آمریــکا برخــلاف سیاســتهاي ضدایرانــي کاخ ســفید، تجــارت روزافزون با ایران را ترویــج ميکند. پایگاه خبري واشــنگتن گزارش ميدهد «فیري بیکن»، وزارت کشــاورزي آمریکا، در تضاد آشکار با سیاست کاخ ســفید و ترامپ، در حال ترویج تجارت روزافزون با ایران اســت. این رفتار خودســرانه بخشــي از تلاش طولاني دولــت اوباما براي افزایش تجارت بینالمللــي با جمهوري اســلامي اســت. وزارت کشــاورزي آمریکا در گزارشــي در مــاه جولای از تلاشهــاي دولت بــاراک اوبامــا، رئیسجمهور پیشین کشــور، براي بازکردن مسیر تجارت با ایران پس از اجراي توافق هســتهاي ایران و گروه 5+1 که موجب رفع تحریمهاي جمهوري اسلامي شد، قدرداني کرد.

این گزارش خلاف سیاست کاخ سفید در قبال ایران است که رویکردي تند درباره افزایش روابط با ایــران در دوران رئیسجمهوري دونالد ترامپ اتخاذ کرده اســت. گزارش وزارت کشاورزي که به چشــماندازهاي تازه تجارت میــان ایران و آمریکا در پرتو توافق هســتهاي اشاره ميکند، بر پتانسیل فرصتهاي جدیــد براي تولیدات آمریکا نیز تأکید ميکند.

ایــن گــزارش از ســوي کارمنــدان دولــت و کارشناســان داخلي بهعنوان محصول سیاســت اوباما براي ترویــج تبلیغات مثبت درباره ایران در راستاي حمایت از توافق هستهاي تلقي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.