دیدار لاریجاني با رئيس سابق دوماي روسيه

Shargh - - سیاست -

ايرنــا:

روز گذشــته علــي لاریجانــي، رئیس مجلس شوراي اســلامي، با «سرگئي ناریشکین»، رئیس ســابق دومــا و رئیس ســازمان اطلاعات خارجي روســیه، دیــدار و گفتوگو کــرد. در این دیــدار، طرفین دربــاره همکاريهــاي امنیتي در منطقــه، تبــادل اطلاعــات و آخریــن وضعیت بحرانهــاي منطقــه بحــث و گفتوگــو کردند. او همچنیــن در حاشــیه افتتــاح همایش هیئت امناي دانشــگاههاي علومپزشــکي سراسر کشور درباره تحریمهاي آمریــکا در نقض برجام گفت: اقدامات اخیر آمریکایيها بحث تازهاي نیست. از وقتي که ســنا وارد چنین تصمیماتي شــده است، آنان با چالشهایي در داخل مواجه شــدهاند. او گفت: این تحریمهاي اخیر براي ایران و روسیه نیز رصد ميشــود و متناسب با آن تصمیمگیريهایي ميشود.

البتــه مــا از پتانســیلهاي خوب هســتهاي برخورداریم و بهسرعت ميتوانیم شرایط را تغییر دهیم. ما متناسب با رفتارهاي آمریکایيها توانایي اقدامــات زیادي داریم؛ براي همیــن رفتار آنها را بــا دقت رصد ميکنیم و متناســب با آنها رفتاري عملي خواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.