همکاري ایران و ترکيه براي برقراري امنيت در منطقه

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

نخستین نشست کارگروه مشترک ایران و ترکیه برگزار شــد. «محترم اینجه»، قائممقام وزیر کشــور ترکیه، در حاشــیه امضاي صورتجلســه این نشســت که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: همکاري و ارتباط دو کشــور براي برقراري امنیت در منطقه، اهمیت فوقالعادهاي دارد. در نشست کارگروه مشــترک ایــران و ترکیه بــر موضوعاتي از جملــه همــکاري عملیاتي و تبــادل اطلاعات امنیتي بــراي مقابله با گروهکهاي تروریســتي، مقابله بــا قاچــاق مــواد مخــدر و روانگردان، شناســایي و تحدیــد منابــع مالــي گروهکهاي تروریستي، مقابله با پولشویي، مقابله با اقدامات تبلیغاتــي گروهکهاي تروریســتي، جلوگیري از مهاجرتهــاي غیرقانونــي، اتخــاذ تدابیر لازم و اســتقرار نیروهــاي کافي در پاســگاههاي مرزي، تبادل اســامي و اطلاعات اعضاي دستگیرشــده گروهکهاي تروریســتي، همکاري براي مقابله با داعش و مقابله با قاچاق انسان توافق شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.