عربستان از پشت به قطر ضربه زد

Shargh - - سیاست -

ايســنا :

«خالد بن محمد العطیه»، وزیر دفاع قطر درباره همپیماني ایران و قطر گفت: براساس گزارشها و آمار و ارقام، روابط ما با ایران بیشــتر از روابط کشــورهاي تحریمکننده با ایران نیست و ایران همسایه و شــریک ما در میدان گازي است. ما باید با ایران همکاري داشــته باشــیم و حسن همجواري میان ما و ایران اکنون برقرار است. وزیر دفاع قطر گفت: زماني که کشــورهاي برادر عربي ما را محاصره کردند، کشــور ایــران حریم هوایي خــود را بــه روي پروازهاي ما باز کــرد و درواقع در میان این تحریمهــا و محاصره ایران اولین راه تنفس براي دوحه بــود. همچنین تهران نیازهاي قطــر به مــواد غذایــي را تأمین کرد. آیــا پاداش احســان، احســان نیســت؟ العطیه گفت: کشور عربســتان و همپیمانانــش با تحریم از پشــت به قطر خنجر زدند. آنها در نشســت ریاض از دونالد ترامــپ، رئیسجمهور آمریکا، اســتقبال و دعوت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.