خبر

Shargh - - سیاست -

تدارک ایرانی برای اربعین

ایــران دســتبهکار تجهیــز مســیر پیــادهروی اربعین امســال شده اســت و برای آنکه تأخیری در خدماترسانی به زائران این مسیر دشوار پیش نیاید و حوادث سالهای گذشته تکرار نشود، از همین حالا خدمات عمومی، حملونقل و بهداشــت در اولویت قــرار گرفتهاند. بر اســاس آمــار اســتانداری ایلام، تقویت دیوار مرزی، جلوگیری از ترددهای غیرمجاز، بررسی دقیق اسناد هویتی افراد، شناسنامهدارکردن موکبهــا و...، بخشــی از فعالیتهــا در زمینــه ســاماندهی و پذیرایی بهتر از زائران اربعین اســت. آنطور که شــاپور پــولادی، معاون امــور عمرانی اســتاندار ایلام، گفته است: سه پد بالگرد در فواصل 25کیلومتری در مســیر ایلام بــه مهران و یک پد نیز در مسیر ملکشاهی به مهران، در محدوده امامزاده پیرمحمد)ع(، ایجاد میشود تا در مواقع اضطراری، بتواند خدمات بهموقعی به حادثهدیدگان احتمالی ارائه دهد.

در محدوده اســتان ایلام و بهویژه مرز مهران که یکی از اصلیترین مبادی خروج زائران اربعین است نیز خدمات بیشتری در نظر گرفته شده که ایجاد 20 چشمه ســرویس بهداشتی در پارکینگ اربعین و 50 ســرویس بهداشــتی و 50 دوش حمام در ترمینال برکت، بخشی از آنهاســت. پیشبینیهای مقامات ایرانی این اســت که سفرها به سوی کربلای معلی، از دو هفته مانده به اربعین آغاز شود و این موضوع نگرانیهایی را درباره آب شرب آنها به وجود آورده که اصلیترین دغدغه ســال قبل مسافران بود و باید دید امســال برای ایــن مهم، چــه اقداماتی در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.