آیا مسئولان نمىبينند؟

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمی:

آقاى لاریجانی )علی( ســر شوخی را با وزیر بهداشــت بــاز کرد و گفت: «چون ایشــون چشمپزشك هستند و فقط هم چشمهاى سیاسیها را عمل ميکنند، لابد به همین دلیل اســت که وضع کشور اینطورى شده و سیاسیون درست نميبینند!»

از آنجا که فروید، من و دیگر اندیشمندان معتقدیم شوخی یك سرش جدى است، تصمیم گرفتیم شوخی لاریجانی با وزیر بهداشت را براى شما آنالیز کنیم:

1- این شــوخی یعنی وضع مملکــت بههرحال «یكطورى» شــده؛ چون تا دیروز ما هرچی ميگفتیم چرا اینطورى شده، مسئولان ميگفتند مگه چطورى شده؟ ما ميگفتیم اینطورى شــده دیگه؟ مسئولان ميگفتند طورى نشده شــما خودتون یكطورىتون شده، فکر ميکنید مملکت طورى شده.

2- آیا جمله «سیاسیون درست نميبینند» یعنی ژن آنها خوب نیســت؟ آیا نظریــه انتقال «ژن خوب» رد شده؟

3- آیا وزیر بهداشــت «فقط» سیاسیها را درمان ميکند؛ یعنی طبیعی اســت که غیرسیاسیها درمان نشوند؟ راســتی پرونده کیارستمی چطور شد؟ چی؟ آهان... آبش رو کشیدند چلو شد.

٤- ما تا دیروز ميگفتیم تقصیر مســئولان اســت که مملکت اینطورى شــده و هر شب دعا ميکردیم عوض شــوند، منتهــا الان فهمیدیم آنهــا که گناهی ندارند و چشمشــان نميبیند و هــی ميزنند چیزها را خرابتر ميکنند. براى همین ما از امشــب بهجاى تغییر مسئولان براى شفاى مسئولان دعا ميکنیم.

٥- مسئولان درکل خسته نباشند که کار به جایی رســیده که ســر وضع ما شــوخی ميکنند. ایشالا که همیشــه شاد باشــند و بخندند چون آنها که مسئول نیستند، ما مسئول وضع خودمانیم.

٦- ایشــالا بخندند منتهــا از قدیــم گفتند بههم نخندیم، با هم بخندیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.