اتفاق

Shargh - - سیاست -

جمعي از فعالان فرهنگي کشــور بروشــورهایي دربــاره فرهنگ آیینی، مذهبــی و قومی گیلانیها به مســافران اهدا مــي کنند و از آنهــا میخواهند برای ساختن ســفر پرخاطره خود به اصول سادهای مانند احترام به حقوق دیگران توجه کنند. آنها را میتوانید در ترمینالهای مســافربری ببینید و با راهنمایي آنها، سفري متفاوت و بهتر را براي خانواده خود رقم بزنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.