سياست در اتاق عمل

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: يکی روي چشم راست را بانداژ کرده و ديگري هم روي چشم چپ را؛ چشم چپ غلامعلي حدادعادل و چشــم راست محمدرضا عارف. هر دو به صورت همزمان و اتفاقي، آنطور که سيدحســن قاضيزادههاشــمي در صفحه شخصي اينستاگرام خود نوشــته، از ســوی آقاي وزير معاينه شــدهاند. سيدحســن قاضيزادههاشــمي در توضيح اين دو تصوير نوشــت: «... به طنز بــه آن دو بزرگوار گفتم، مشــکل جدي کشــور در معاينه چشمپزشکي شما بروز و ظهور کرده است و توضيح دادم که جريانات سياســي، بهواقع خود و کشــور را از نعمت بينايي متــوازن محــروم کردهاند. اميدوارم با روشنشــدن چشــم راســت جناب عارف و چشــم چــپ جناب حدادعادل، چپيها و راســتيها بيشــتر به افقهاي دور توجه کنند؛ دوستان و دشمنان کشور را دقيقتر رصــد کننــد؛ زيباييها را بيشــتر ببيننــد و بهجاي فرصتهاي کوتاهمدت جناحي، به منافع بلندمدت ملي و آرمانهاي بلندي بينديشــند که براي تحقق آنها، خونهاي عزيزي ريخته و جانهاي شــيريني». همين يکشــنبه گذشــته بود که فرزند شيخمهدي کروبي، هــم خبر داد چشــم پدرش از ســوی وزير بهداشت معاينه شده است. تصاوير متعددي وجود دارد که قاضيزاده را بــدون لباس نظامي در جنگ ايران و عراق نشــان ميدهد. تصويــري هم از او با لباس غيرنظامي در کنار شــهيد صيادشيرازي ديده ميشود. هاشمي در فاصله سالهاي 60 تا 62، ابتدا در فرماندهي مهندســي رزمــي قرارگاههاي نجف خاتمالانبيا و ســتاد کربلا حضور داشــت که در اين فاصله، دو بار مجروح ميشــود. بعد از بازگشت به دانشگاه، اينبار در قالب تيمهاي اضطراري پزشکي در جبهه حاضر ميشود.

هاشــمي از مؤسسان جهادســازندگي به شمار ميرود؛ اگرچه حالا معتقد است که جهاد استحاله شده است. در همان مصاحبه با جماران، دراينباره ميگويــد: «... يادم ميآيد وقتي جهادســازندگي را تشــکيل داديم، يکي از اهداف مــا آن بود که نظام اداري کشور متحول شود؛ اما جهاد هم استحاله شد و نتوانســت نظام اداري را متحول کند؛ به عبارتي، اين غول ســرکش آن نهاد ارزشمند را بلعيد و ناکام گذاشت».سيدحســن قاضيزادههاشمي 58ساله، متولد فريمان از توابع شهر مشهد است. پدرش عطار و طبيب سنتي بود. او سال 56 وارد دانشکده پزشکي مشهد شــد و اکنون يکي از بنامترين چشمپزشکان به شــمار ميرود و در اين فضــا، انتخاب اول همه چهرههاي سياســي کشور براي عمل يا براي ويزيت است. قبل از وزارتش، البته به دليل سرشناسبودن، چشم خيلي از چهرههاي سياسي و مراجع را عمل کرده بود؛ اما اين عملها در دوره بعد از وزارتش، او را بيش از پيش با سياست گره زد. اگرچه از سياست نااميد شده: «بدون تعارف بگويم، از فضاي سياسي کشور بسيار نااميد هستم... متأسفانه در کشور ما اگر کســي کار نکند، ميگويند بيعرضه اســت. اگر کار کند، ميگويند حتما ميخواهد رئيسجمهور شــود يا دنبال شــهرت و قدرت اســت. اينها کجاي دين و دينــداري قرار ميگيرد؟». اشــارهاش به شــايعاتي بــود کــه در آســتانه انتخابات رياســتجمهوري دوازدهــم دربــاره نامــزدي او مطــرح شــده بود. حــالا هم که روحانــي مجددا از او خواســته تا در دولت دوازدهم حضور داشته باشد، جواب صريحي نداده و گفته است «... البته آقاي رئيسجمهور چند جلســه با من صحبت کردند؛ ولي اين را که باشــم يا نباشم، هنوز نميدانم... فکر ميکنم در آن لباس سفيد و دور از سياست و فاصلهگرفتن از دغلبازيها و رفتارهاي غيراخلاقي که در حوزه سياست هست، خيلي راحتتر هســتم و ميتوانم مشابه اينجا، اگر واقعــا خودم بخواهــم از فرصتي کــه خداوند در اختيارم قرار داده، درســت اســتفاده کنم، به مردم کشورم خدمت ميکنم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.