چوب حراج به اموال شهرداري

فروش شهردرآخرينروزهایمديريتقاليباف

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعه، معصومه اصغــری: در جريان ارائه گزارش 12ماهه پروژههای تملک دارايی- ســرمايهای سال 95 شهرداری تهران، اعضای شــورا نگرانیها و اعتراضاتی را نســبت به شــهرداری تهران در روزهــای پايانی عمر 12ساله اين دوره مديريت شهری مطرح کردند. از جمله محمد ســالاری که به روند فروش گسترده و حراجگونه املاک و دارايیهای شهرداری با روندی سريع اشاره کرد و هشدار داد که «اگر در مدت باقیمانده، شورای چهارم درباره عملکرد مالی گزارش ندهد، واگذاریهای املاک و اراضــی و انعقــاد قراردادهای مختلفــی که در حال وصول است، به مصلحت شورای چهارم و آقای قاليباف نخواهد بود.» اعضای شــورای شــهر تهران که خيلی تمايل داشــتند دوره فعلی زودتر و در همان نيمه مرداد به پايان برسد، در اين روزهای باقیمانده اجباری تا نيمه شهريور ماه جلسات را با تأخير و غيبت و مرخصی بسيار میگذرانند درحالیکه موضوعات و گزارشهای مهمی در حال طرح در جلسات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.