«پرزيدنت، آکتور سينما» پروژه تازه عليه منتخب ملت

به اسم گورباچف، عليه روحاني

Shargh - - سیاست -

شرق :

«پرزيدنت، آکتور سينما»؛ مستندي است که شب گذشته از شبکه مستند صداوسيما پخش شــد. موضوع اين فيلم «آخرين روابط سياسي ميان ايالات متحده آمريکا و اتحاد جماهير شــوروي» است. در قسمت نام تهيهکننده اين فيلم مانند محصولاتي از اين دســت، يک نام به چشــم ميخورد: «ســازمان هنري رســانهاي اوج»؛ مؤسســهاي که دامنــه همکاريهايــش از «تتلو» تا «ابراهيم حاتميکيا»ســت. فروردين ماه امســال بود که خبرگزاري اصولگراي «نســيمآناين» نوشــت: «مســتند «پرزيدنت؛ آکتور ســينما» به کارگرداني و نويسندگي محمدرضا بوروني توسط مرکز مستند سفيرفيلم و به تهيهکنندگي سازمان هنري رســانهاي اوج، در حال توليد اســت». وبسايت «سفيرفيلم» درباره اين مســتند نوشته: «مستند «پرزيدنت؛ آکتور سينما» روايتگر تاشهاي ميخائيل گورباچف، آخرين رهبر اتحاد جماهير شــوروي، در جهت ايجاد رفاه براي مردم شوروي است. گورباچف معتقد بود تا زماني که تنشهاي شوروي با کشورهاي غربي و بهخصوص آمريکا ادامه داشته باشد، رسيدن به يک اقتصاد موفق ناممکن است، به همين دليل اولويت عالي خود را تنشزدايي و برقراري رابطه و مذاکره با آمريکاييها قرار داد. در خاصه داستان اين مستند که سعي دارد داستان يک پيروزي بدون جنگ را روايت کند، آمده است: شوروي، حسرت، آشــوب، تنش بــا دنيا. مردي ميآيد تا کشــوري بزرگ را با دنيا آشــتي دهد... افراطيها اجازه خواهند داد؟». اين مستند بهار امسال و در گرماگرم رقابتهاي انتخابات رياســتجمهوري دوازدهم، در برخي دانشگاههاي کشور اکران شد؛ فراتر از آن جلسات نقد و بررسي هم بعضا برگزار شد. يکي از اين جلسات نقد و بررســي حدود دو هفته پيش از انتخابات بود که در يکي از فرهنگسراهاي «شهرداري تهران» برگزار شد؛ کارشــناس آن هم «خسرو معتضد» بود که به عنوان چهره نزديک به احمدينژاد شناخته ميشود.

تيزر مستند

هرچند اين مستند موضوع و اسمش به روابط آمريکا و شوروي بازميگردد ولي تيزر دودقيقهاي و همچنين پوســترهاي آن، نشان از اهداف ديگري دارد؛ مشابهتسازي فروپاشي شــوروي و مذاکرات هستهاي. تيزري دودقيقهاي از اين مستند منتشر شــده بود که ابتداي آن از قول «ناصر نوبري» آخرين سفير ايران در اتحاد جماهير شــوروي مينويســد: «در ايام مذاکرات هســتهاي در حسرت ماشين زماني بودم تا با آن مردم ايران را به شوروي ۳0 سال پيش ببرم؛ اين فيلم همان ماشين زمان من است ». پس از آن ريگان در يک گفتوگو نشان داده ميشــود که سخنان او زيرنويس ميشوند: «در فيلمهاي عادي معمولا آدمهاي شرور شکست ميخورند و فيلم پايان خوشي دارد اما من نميتوانم در مــورد فيلمي که خواهيد ديد چنين قولي بدهــم». پس از آن تصاويري از درگيريهاي خياباني در شــوروي پخش ميشــود و گوينده روي آن متني را ميخواند. تصاوير ادامه دارد تا به تصاوير گورباچف و ريگان ميرسد و گوينده که از گويندگان اخبار ورزشي صداوسيماست اين جمات را ميخواند : «آمريکا، شــوروي؛ دو مرد ميآيند؛ ريگان، گورباچف؛ يک راه تازه؛ «صلح»، «اميد»؛ اين راه ادامه خواهد داشت؟». پس از گفتن اين جمله، تصوير يک گزارش نشريات خارجــي را نشــان ميدهد که تيترش اين اســت: «دونالد ريــگان چه چيزي ميتوانــد به اوباما در مــورد توافق با ايران ياد بدهــد؟». در پايان تيزر باز هم ريگان در همان حالتي که اول تيزر نشان داده شد، ميگويد: «قصه هنوز تمام نشده، شمايي که داريد اين فيلم را ميبينيد، قسمتي از آن هستيد».

پوسترهاي معنادار

يــک اکانت هم در توييتر بــا نام «پرزيدنت، آکتور ســينما» وجود دارد که بخشهايي از آن را منتشــر کرده است. زمان ساخت اين اکانت جولاي 2017 يعني ماه پيش ميادي است. حساب توييتري «سفيرفيلم» هم از دنبالکنندگان اين اکانت است. در عکس بالاي اکانت اين مستند که به آن «هِدِر» ميگويند، يکي از پوســترهاي اين مستند جا خوش کرده اســت. در اين پوستر تعدادي از مقامــات غربي و شــوروي در زمان فروپاشــي انحاد جماهير شــوروي به صورت سياه و سفيد خودنمايي ميکند؛ «دونالد ريگان، بيل کلينتون، مارگارت تاچر، ميخاييل گورباچف، بوريس يلتســين». جلوي آنها هم مقامات ايراني و آمريکايي در زمان مذاکرات برجام و بعد از آن به صورت رنگي قابل مشــاهده هســتند؛ «حســن روحاني، عباس عراقچي، محمدجواد ظريف، باراک اوباما، دونالد ترامپ، جان کري». البته اين مســتند پوستر ديگري هم دارد؛ پوستري که در جلوي آن گورباچف و ريگان کنار يکديگر نشســتهاند و به ســمت هم لبخند ميزنند و در حال سلفيگرفتن هستند. اما در صفحه نمايشگر موبايلي که با آن در حال سلفيگرفتن هستند، تصوير «حسن روحاني » رئيسجمهوري ايران و «باراک اوباما» رئيسجمهوري پيشين آمريکا ديده ميشود که در حال لبخندزدن به يکديگر هستند.

بيلبوردسازان

اما تهيهکننده اين مســتند، يــد طولايي در توليد چنيــن برنامههايي دارد؛ اولينباري که نام «اوج» به چشــم مردم ايران آمد، به مذاکرات هســتهاي در پاييز 1۳92 برميگردد؛ مذاکراتي که ماحصل آن شد «توافق موقت ژنو». حين مذاکرات تيم هستهاي ايران بيلبوردهايي تحت عنوان «صداقت آمريکايي » در سطح شهر تهران نصب شدند؛ در گوشه اين بيلبوردها هم نام «اوج» به چشم ميخورد. يکي از اين بيلبوردها، دو نفر ايراني و آمريکايي را پشــت ميز مذاکره نشان ميداد که شخص ايراني شــباهت زيادي با مشخصات ظاهري «جواد ظريــف »، وزير خارجــه و رئيس تيم مذاکرهکننده ايران داشــت. اين موضوع، حدود چهار ســال بعد در جريــان مناظرههاي انتخاباتي رياســتجمهوري دوازدهم محل انتقادات تند «حســن روحاني » و «اسحاق جهانگيري » درباره رقباي اصولگرايشــان و «بيلبوردســازان» شــد. روحاني در دومين مناظره جماتي گفت که بيشتر به نظر ميرسيد مخاطب آنها «محمدباقر قاليباف»و «سيدابراهيم رئيسي » باشند تا ساير رقبا : «افرادي که امروز کانديدا هستند، بايد بهطور صريح بگويند با برجام ميخواهند چه کنند؟ چگونه با دنيا ميخواهند تعامل کنند؟ اگر برجام توافقي است که مورد قبول است، چرا اينقدر در تهران بيلبورد زديد و فحاشي کرديد؟ اگر ميگوييد ميدان جنگ بوده که درست هم هست، وقتي ديپلماتها در ميدان بودند، پشت پرده چه کرديد؟ چه حرفهاي نامربوطي زده شد ؟». «اسحاق جهانگيري »، ديگر نامزد انتخابات هم در همان مناظره به تندي از «بيلبوردســازان» انتقاد کرد: «فرار به جلو کفايت نميکند؛ بلکه مردم بايد سوابق و عملکرد افراد را ببينند و ببينند که برخوردها چگونه بوده اســت؛ در هميــن بيلبوردهاي خيابانهاي تهران بــراي خاليکردن دل ظريــف و يارانش چه تهمتهايي که زده نشــد؛ ولي امــروز با برجام عکس يادگاري ميگيرنــد». محمدجواد ظريف، وزير خارجه هم ارديبهشــتماه در گفتوگويي درباره بيلبوردها گفته بود: «اميدوارم کســاني که حين مذاکرات بيلبورد زدند، در برابر وجدان خود آســوده باشند». او در ادامه با انتقاد از اين اقدامات ســؤالاتي درباره منبع مالي آنها مطرح کرده بود: «دوســتان ما يکي پس از ديگري اين پوســترها و بنرها و پاکاردهايي را که ســاخته ميشــد که من نميدانم چگونه و از کدام بودجه ســاخته ميشــد، در سطح شهر نصب ميکردند.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.