ورود شاخص به کانال 81 هزار واحدی

Shargh - - اقتصاد - علی آهو کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

روز گذشــته بــورس اوراق بهادار با رشــد 247 واحدی شــاخص کل رکورد جديــدی را ثبت کرد و وارد کانــال ‪8 1‬هــزار واحدی شــد. همچنين در اين روز کــه 7۵7 ميليون انــواع ســهم و اوراق بهادار جابهجــا شــد، ارزش معاملات به عــدد پنجهزارو 199ميليارد ريال بالغ شــد.ديروز، با جابهجايی بيش از 7۵7ميليون انواع ســهم و اوراق بهادار به ارزش پنجهزارو 199ميليارد ريال، شاخص کل توانست رشد 247.82 واحــدی را تجربه کند و بــه رقم 81هزارو 181 واحد رســيد. شــاخص قيمت نيز با رشد 80.۵1 واحدی عدد 26هــزارو ۳47 واحد و شــاخص آزاد شــناور با رشــد ۳94.4۳ واحدی عدد 89هزارو 612 واحد را ثبت کردند. در بورس تهران حجم معاملات از 602 ميليون سهم حق تقدم فراتر رفت و ارزش اين معاملات به هزارو899 ميليارد ريال رسيد. بيشترين حجم معاملات ديروز به «فــولاد» اختصاص يافت و «فملی» که با 12.78درصد رشــد قيمت بازگشايی شد، توانست شــاخص کل را 248 واحد تقويت کند. پــس از آن بيشــترين تأثير مثبت بر شــاخص کل را «کگل» به خود اختصاص داد. «پرداخت» نيز بازهم بيشــترين بازديدکننده و بيشــترين تقاضای خريد را داشت.در بازار فرابورس نيز 1۵۵ميليون انواع سهم و اوراق بهادار به ارزش ســههزار و ۳00ميليارد ريال معامله شــد کــه دوميليونو 840هــزار ورقه از اين معاملــه به ارزش دوهــزار و 8۳4ميليــارد ريال به بازار بدهی فرابورس اختصاص داشــت. شــاخص اين بازار بــا افت 2.6 واحدی به عــدد 921 واحدی کاهش يافت. «زاگرس» هم بيشترين تأثير منفی را بر شاخص اين بازار برجای گذاشت.در بازار روز گذشته شاهد رشد بیسابقه قيمتی در بورس تهران بوديم. در اين معاملات «غســالم» بعد از تقســيم سود در مجمع عمومی عادی سالانه، با رشد 67.21درصدی بــه قيمت ســههزارو 610ريال رســيد . «تکشــا» نيز با افــت 4.9۳درصدی بيشــترين کاهــش قيمت را تجربه کرد.ديروز بيــن گروههای معاملاتی وضعيت دارويیها و شــيميايیها بد بــود. اکثر نمادها در اين گــروه قرمزپــوش بودند و با کاهــش قيمت مواجه شدند، اما فلزات اساسی و استخراج کانههای فلزی وضعيت بهتری داشــتند. خودرويیها نيز با کاهش قيمــت مواجه بودند.گفتنی اســت ديــروز کارخانه ايرانخودرو کرمانشاه با ظرفيت اسمی سالانه توليد ۳0 هزار دستگاه و در دو شيفت کاری خودرو افتتاح شد. علاوه بر اين کارخانه جديد تأمينکننده قطعات ســايپا نيز راهاندازی شد. اين کارخانه مارپيچ باختر با ظرفيت ســالانه 1.4ميليون قطعــه و تأمين نيازهای سايپا توسط وزير صنعت راهاندازی شد.از اخبار مهم روز گذشــته میتوان به افزايشنيافتن نرخ سيمان تا آذر اشاره کرد. عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفی کارفرمايان صنعت سيمان، اعلام کرد: سيمان تا آذر گران نمیشــود و گرانی اخير بابت رشد کرايه حمل اســت. قيمت پايه ســيمان گران نشــده، اما برخی خردهفروشیها هزينههای حملونقل را لحاظ کرده و همين موضوع موجب افزايش قيمت سيمان شده است.اين خبر در حالی منتشر شد که معاملات گروه ســيمانیها در بازار از وضعيــت مطلوبی برخوردار نبودند و پس از رشد مقطعی، ديروز با کاهش قيمت در بورس مواجه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.