دولت و مجلس هیچ بدهبستانی ندارند

واکنش علی لاریجانی به سخنان علی مطهری درباره معامله بر سر وزرا

Shargh - - سياست -

شــرق:

علی لاريجانی، رئيس مجلــس، در واكنش به ســخنانی كه بهتازگی درباره بدهبســتانها و معاملهها در انتصاب وزيران در گرفته، خبر داده كه «در انتخاب وزرا هيچ بدهبســتانی بين دولت و مجلس نيســت و واردكردن كشور به اين حواشــی باعث غفلت از موضوعات اصلی میشود». آنطور كه ايسنا از ســخنان رئيس مجلس خبر داده، لاريجانی همچنين تأكيد داشــته كه «در يکی از روزنامهها ديدم كه وزرا برای رسيدن به وزارت دستبهدامان مجلس و بهارســتان شدند و معاملاتی كردند و اين اساسا خلافواقع است. اين موضوع بــوده كه وزير موفقی به بنده مراجعــه و اعلام كرده كه نمیخواهد در دولت آينده باشد كه آقای هاشمی، وزير بهداشت، از جمله اين افراد بود، اما اينکه ما توصيه كنيم و معاملهای برای انتخاب وزرا باشد، وجود ندارد و سطح روابط قوا در جمهوری اسلامی در اين سطح نازل نيست». به گفته او؛ «كشور ما با وجود بسياری از مشکلات به حواشی سياسی مشغول است و ذهن مردم و مسئولان درگير اين حواشــی است و اين باعث میشــود از اصل جا بمانيم. درحالیكه بايد از اين حاشــيهها فاصله گرفت و به مســائل اصلی رســيد. ما از پتانسيل خوب هســتهای برخورداريم و بهسرعت میتوانيم شرايط را تغيير دهيم و اگر آمريکايیها تصور میكنند ســطح بازرسیهای آژانس برای آنها خوب نيست میتوانيــم كاهش دهيم ». لاريجانی هم افــزوده : «اقدامات اخير آمريکايیها بحث تازهای نيست و از وقتی كه سنا وارد چنين فضايی شد، آنها با چالشهايی در داخل مواجه بودند و تحريمهای اخير نيز برای ايران و روسيه رصد میشود، متناســب با آن تصميمگيریهايی میشــود و يک بخشی در مجلس به شکل طرحــی در حال بررســی و تدوين و بخشهای ديگر نيــز در هيئت نظارت در حال بررسی اســت». او همچنين تأكيد كرده: «اين نشــاندهنده اين است كه آمريکايیها در گذشــته و حال بدعهدیهايی داشتهاند و بهويژه در دوره اخير تصور میكنند اگر با برجام ستيز كنند به نفعشان است، درحالیكه اين به ضرر آنهاســت و ما رفتار آنها را با دقت رصد میكنيم و متناســب با آنها رفتارهای عملی انجام میدهيم و در كميســيونهای مربوطه در مجلس نيز تصميمات لازم را اتخاذ میكنيم و بهسرعت در صحن آن را بررسی خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.