تئوریسین دوم خرداد نیستم

Shargh - - سياست -

ســعید حجاریــان:

... حتــی درستوحســابی محاكمهاش- سعيد عســگر- هم نکردند. همانطور كه میدانيد حتی 1٥ ســال حبســی را هم كه برايش تعيين كرده بودند به كمتر از يک سال رسيد. گفته بود حجاريان را خدا زد. شــبيه مارادونــا كه وقتی توپ را با دســت وارد دروازه كرد گفت دست خدا بود! ... آن فردی كه اسلحه را به دســت ضارب داده بود يکبار آمــد و گفت میخواهم بروم حــج و آمدهام حلاليت بطلبم... گفتم برو حلالت كردم... مهمترين مدافعشدولــت روحانــی-، اصلاحطلبــان هســتند؛ خودش بهخودیخود آدم نــدارد! ... نتيجــهاش – انتخابات 88- غيرمنتظره نبود، تدليس سيســتماتيک قبل از آن انجام شــده بود. تدليس يعنی رأیخريدن. يکســری اقدامات قبل از انتخابات انجام شد و رأیها را هدايت كرد. محمود احمدینژاد پول يامفت داشــت و خرج میكرد. به مردم سيبزمينی میداد و اينها... میدانيد خود من را چه زمانی دســتگير كردند؟ 1٩ خرداد 88. درحالیكه انتخابات ٢٢ خرداد برگزار شد؛ يعنی قبل از انتخابات برای ما پيشپيش حکم زده بودند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.