نقد سازنده، رسالت جبهه رسانهای انقلاب

Shargh - - سياست -

ســامان عباسپــور:

... به نظر میرســد فعالان رسانهای جبهه انقلاب ضرورت نقشآفرينی در اين زمينه، بهويژه در ســالهای اخير را بيش از گذشــته احســاس كردهاند. بااينهمه، ترديدی نيست كه اين حوزه تلاشهای بســی بيشتر از آنچه تاكنون صورت گرفتــه را میطلبــد و جبهــه فرهنگی و رســانهای انقلاب اسلامی در اين عرصه رسالتی سنگين برعهده دارد... تعدد ابزارهای رسانهای و گسترش شبکههای اجتماعــی شــرايطی را به وجــود آورده كه طی آن شاهد توليد و توزيع حجم انبوه محتوا در قالبهای مختلــف بهويــژه در قالب نوشــتاری هســتيم. اين واقعيت اهميت قلم و نوشــتن را بيشازپيش نشان میدهد چراكه در شرايط تعدد و گستردگی مطالب، توليد محتوای باكيفيت اتفاقا اهميت بيشــتری دارد. افزونبراين، اين وضعيــت بهمثابه حضور تمامعيار دشــمن در ميدان رســانه اســت و بــرای مقابله با حجم انبوه توليــدات طرف مقابــل، توليد محتوای هرچهبيشــتر و تلاش برای انتقال پيام از سوی جبهه انقلاب اسلامی ضرورتی مضاعف دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.