همافزایی برای منافع ملی

Shargh - - سياست -

مصطفی درایتــی:

انتخابات، تجلــی اراده مردم در عرصه تصميمگيری سياســی- اجتماعی است و يکی از مؤلفههای اصلــی و تعيينكنندهاش، آگاهی و معرفت مردم به نامزدهــا، برنامهها و ديدگاههايی اســت كه خود را در معرض قضاوت و رأی مردم قرار میدهند. برايناســاس، ويژگی ذاتی هر انتخاباتی اين اســت كه ديدگاهها و ســليقههای مختلف و متعدد مطرح شود و مردم در مقام قياس، به يک تفکر و يک برنامه رأی دهند. در يــک جامعه دموكرات، منتخب مردم فارغ از سليقه و گرايشی كه دارد، مورد احترام و حمايت ساير نهادها و دستگاههايی است كه همانند دولت، رســالتی جز حفظ منافع ملی، رعايت مصالح كشور و حل مشکلات مردم ندارند. برايناساس، عمر بروز اختلافسليقهها، همان مهلت قانونی تبليغات برای طرح نقطهنظرات و مواضع فرد يا گروههاســت و به محض اينکه رأیگيری انجام شد، بايد از اين فضا عبور كرده و وارد فضای خدمت شد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.